POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Izobraževanja  


O stalnem poklicnem usposabljanju

 

Pooblaščeni inženirji se morajo po 6. členu Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) na svojem strokovnem področju stalno poklicno usposabljati v skladu s  Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev (86 KB) (Uradni list RS, št. 37/18).

  

Poklicno usposabljanje pooblaščenih inženirjev se izvaja na podlagi letnega programa poklicnega usposabljanja, ki ga sprejme upravni odbor IZS na predlog komisije za izobraževanje najpozneje do 1. februarja tekočega leta. [1]

 

Letni program se objavi na spletni strani IZS najpozneje v sedmih dneh po njegovem sprejetju.

 

Prav tako se na spletni strani objavi seznam usposabljanj.

 

Pooblaščeni inženir se lahko prek spletne strani IZS ali pisno na naslov IZS.

Gradivo se udeležencem usposabljanja pošlje na njihove e-naslove najmanj tri dni pred izvedbo posameznega usposabljanja.

 

Poklicno usposabljanje pooblaščenih inženirjev se točkuje (pasivna in aktivna udeležba na usposabljanju, objava strokovnega prispevka), o dodelitvi kreditnih točk pa odloča pristojna služba IZS na podlagi vloge za dodelitev kreditnih točk

 

Udeležencem na usposabljanjih IZS se izda potrdilo o udeležbi, ki že vsebuje podatek o pridobljenih kreditnih točkah. Udeležencem izobraževanj pri zunanjih organizatorjih s Seznama usposabljanj, se kreditne točke pripišejo na podlagi prejetega seznama udeležencev in ni potrebno vlagati dodatne vloge. Zunanji izvajalci so dolžni na potrdilo o udeležbi navesti podatek o pridobljenih kreditnih točkah. IZS o priznanju kreditnih točk za individualne vloge izda odločbo. Kreditne točke vpiše pristojna služba IZS.

 

Pooblaščeni inženir mora v koledarskem obdobju enega leta zbrati najmanj šest kreditnih točk s strokovnega področja njegovega pooblastila, kar preverja strokovna služba IZS vsako leto januarja. [2]

 

Ob preverjanju izpolnjevanja pogoja pridobitve šestih kreditnih točk pristojna služba izbriše šest kreditnih točk, morebitni presežek kreditnih točk pa se prenese v naslednje koledarsko leto. Kreditne točke se izbrišejo po preteku dveh let od vpisa v Imenik pooblaščenih inženirjev.

 

Opustitev dolžnosti stalnega poklicnega usposabljanja predstavlja disciplinsko kršitev po 19. členu Disciplinskega pravilnika Inženirske zbornice Slovenije, pristojna služba IZS pa do konca januarja posreduje disciplinskemu tožilcu IZS seznam pooblaščenih inženirjev, ki v preteklem letu niso zbrali predpisanega števila kreditnih točk.

 

Šteje se, da pooblaščeni inženir izpolnjuje pogoje glede kreditnih točk, če se poklicnega usposabljanja ni  mogel udeležiti iz utemeljenih razlogov. Prav tako se šteje, da izpolnjuje pogoje glede kreditnih točk tisti pooblaščeni inženir, ki je v koledarskem obdobju enega leta, za katerega je sprejet letni program usposabljanja, opravil strokovni izpit za pooblaščenega inženirja.

 

Obdobje zbiranja kreditnih točk iz prvega odstavka 10. člena tega splošnega akta se začne s 1. januarjem 2020, pri čemer se upošteva tudi višek kreditnih točk pridobljenih na izobraževanjih v letu 2019.

 

 


[1] IZS letni program se objavi do 31. januarja 2020.

[2] Obdobje zbiranja kreditnih točk se prične s 1. januarjem 2020, pri čemer se višek kreditih točk iz leta 2019 prenese v leto 2020.