POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Info javnega značaja  

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU:

 

Naziv organa:

INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE

Skrajšan naziv:

IZS

Naslov:

Jarška cesta 10b

Pošta:

1000 LJUBLJANA

Telefon:

01/547-33-40

Telefaks

01/547-33-20

E-mail

 izsping@izspong.si

Predsednik IZS:

mag. Črtomir REMEC, univ.dipl.inž.grad.

Odgovorna oseba:

mag. Barbara ŠKRABA FLIS, univ.dipl.inž.grad.

Datum prve objave kataloga:

12.05.2004

Datum zadnje spremembe:

06.09.2013

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

www.izs.si/info-javnega-znacaja/

Druge oblike kataloga:

/

 

 

 

 


2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA:

2a. Organigram in podatki o organizaciji organa

 

IZS je samostojna poklicna organizacija, ki združuje pooblaščene inženirje in inženirke, ki na območju Republike Slovenije sodelujejo pri graditvi objektov in koordiniranju graditve z urejanjem prostora. Ustanovljena je bila z namenom zagotavljanja strokovnosti in varovanja javnega interesa na področju urejanja prostora in graditve objektov.

 

Opis delovnega področja Inženirske zbornice Slovenije

Osnovna dejavnost IZS temelji na javnem pooblastilu za vodenje evidence imenika pooblaščenih inženirjev in imenika geodetov, javnem pooblastilu za izvajanje strokovnih izpitov po zakonu o graditvi objektov in zakonu o geodetski dejavnosti ter javnem pooblastilu izvajanja obveznega strokovnega izobraževanja geodetov. Prav tako IZS na podlagi Zakona o graditvi objektov in Zakona o geodetski dejavnosti opravlja naloge pristojnega organa v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji ter vse naloge v zvezi s priznavanjem poklicnih kvalifikacij državljanom tretjih držav in sicer za naslednje regulirane poklice: odgovorni projektant, odgovorni vodja del in odgovorni vodja posameznih del, odgovorni nadzornik in odgovorni nadzornik posameznih del, odgovorni revident, odgovorni geodet in geodet.

 

anxietymeds24uk.com

 

Skupna prizadevanja IZS in njenih matičnih sekcij ter komisij so usmerjena v aktivno pripravo sistemske zakonodaje in predpisov, pravil dobre prakse (kakovost projektne dokumentacije, javna naročila in natečaji, tarifni pogoji, ...), izobraževanje in pravočasno ter kakovostno obveščanje članov IZS.

IZS skrbi za strokovni razvoj in profesionalno delovanje pooblaščenih inženirjev ter zastopa interese svojih članov tako, da spremlja in obravnava problematiko njihovega dela, preprečuje nasprotnost interesov na področju inženirskih storitev, skrbi za strokovno usposabljanje in obveščanje, zagotavlja enakopravno zastopanost vseh tehničnih strok ter sprejema pravila dobre prakse v inženirstvu.

 

 

Seznam notranjih organizacijskih enot z navedbo vodje notranje organizacijske enote

 

Generalna sekretarka:                  mag. Barbara Škraba Flis, univ.dipl.inž.grad.

 

Služba za javna pooblastila

Služba za izobraževanje, informiranje in natečaje

Finančno računovodska služba

Tajništvo IZS

 

 

Organigram

 

 

 

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

 

·      s področja delovanje celotne Inženirske zbornice Slovenije:

uradna oseba: mag. Barbara Škraba Flis, univ.dipl.inž.grad.

naslov: IZS Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana

funkcija: generalna sekretarka

telefon: 01/547-33-40

e-mail:  barbara.skrabaping@izspong.si

 

·      s področja dela in nalog službe za javna pooblastila:

uradna oseba: Renata Gomboc, inž.mat.

naslov: IZS Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana

funkcija: vodja javnih pooblastil

telefon: 01/547-33-11

e-mail:  renata.gombocping@izspong.si

2.c Povezava na državni register predpisov in register predpisov Evropske unije ter povezavo na lokalni register

 

 http://zakonodaja.gov.si  

 http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm

http://www.izs.si/zakonodaja/sistemski-zakoni

http://www.izs.si/inzenirska-zbornica-slovenije/akti/statut

2.d Seznam predlogov predpisov

 

/

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 

Program Inženirske zbornice Slovenije 2008-2012

Politika kakovosti

 

 

2.f  Seznam upravnih postopkov, ki jih vodi organ

 

Vpis v imenik pooblaščenih inženirjev in izbris

Vpis v imenik geodetov in izbris

 

Izdaja odločb o poklicni kvalifikaciji

 

 

 

 

2.g Seznam javnih evidenc s katerimi organ upravlja

 

 

Imenik geodetov

Seznam izdanih odločb o poklicni kvalifikaciji

Knjiga izpitov

 

Izvleček iz imenika pooblaščenih inženirjev in imenika geodetov sta objavljena na naši spletni strani.

Več podatkov o javnih evidencah najdete  tukaj (31 KB).

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 

Seznam projektivnih podjetij

Seznam geodetskih podjetij

 Seznam članov IZS s statusom mirovanja pooblaščenega inženirja

Seznam opravljenih izobraževanj za pooblaščene inženirje

 

Seznam geodetskih podjetij je povezan z imenikom geodetov. Seznam projektivnih podjetij je povezan z imenikom pooblaščenih inženirjev. Seznam opravljenih izobraževanj za pooblaščene inženirje je povezan z imenikom pooblaščenih inženirjev.

2.i Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja ali seznam posameznih pomembnih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja

 

Novice o delovanju Inženirske zbornice Slovenije objavljamo v glasilu Novo v IZS, ki ga pošiljamo vsem članom IZS ter podjetjem, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetij. V glasilu objavljamo članke, ki se nanašajo na delovanje zbornice, spremembe zakonodaje in pravilnikov, ki so vezana na področje graditve objektov ter razna vabila na strokovna srečanja in predavanja ter ostalo.

Glasila objavljamo tudi na naši spletni strani. Na spletni strani objavljamo tudi druge informacije o delovnem področju Inženirske zbornice Slovenije.

3.  OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA:

 

Informacije javnega značaja, ki so predstavljene na spletnih straneh Inženirske zbornice Slovenije, so dostopne vsakomur, ki ima dostop do interneta. Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete spletni brskalnik.

 

Posamezne informacije javnega značaja ima pravico pridobiti vsakdo, tako da si jo pridobi na vpogled ali si pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski dopis. Zahtevo za pridobitev informacije mora posameznik podati pisno ali ustno. Če je posameznik zahteval, da se mu da informacija na vpogled, je zbornica dolžna omogočiti vpogled tako, da ima posameznik dovolj časa, da se seznani z vsebino.

Informacije javnega značaja si lahko posameznik pridobi v času uradnih ur, ki so objavljene na spletni strani http://www.izs.si/uradne-ure-in-kontakt/uradne-ure/.

 

V skladu z Uredbo o posredovanju informacij javnega značaja  so informacije, ki so posredovane v svetovni splet, dostopne tudi ljudem s posebnimi potrebami, saj smo zagotovili dostopnost informacij javnega značaja na spletu v tekstovni obliki.

 

V primeru, da dokument vsebuje poleg informacij iz 6. člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja tudi druge informacije se posreduje samo tiste informacije, ki so se smatrajo kot javne informacije. V tem primeru se govori o delnem dostopu. Podatke, ki niso javne informacije se iz dokumenta izloči na enega izmed naslednjih načinov:

  • fizično se odstrani, prečrta, trajno prekrije ali drugače podatke napravi nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki,
  • zbriše, kodira, blokira, omeji oziroma drugače napravi podatke nedostopne, če gre za dokument v elektronski obliki.

  

4.  STROŠKOVNIK, CENIK ALI DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Materialni stroški se zaračunavajo skladno z 2. točko 19. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

5.  SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA:

 

-          informacije o postopku in pogojih vpisa v imenik IZS

-          informacije o postopku in pogojih vpisa v imenik geodetov

-          informacije o postopku vpisa in pogojih v seznam projektivnih podjetij

-          informacije o postopku vpisa in pogojih v seznam geodetskih podjetij

-          informacije o postopku pridobitve odločbe o poklicni kvalifikaciji

-          informacije o postopku prijave in pogojev za pristop na izpit po ZGO

-          informacije o postopku prijave in pogojev za pristop na izpit za geodetsko stroko

-          informacije o postopku prijave in pogojev za pristop na izpit za izvajanje geodetskih storitev

-          informacije ali je posameznik član IZS in kakšna pooblastila ima

-          informacije ali je posamezno podjetje vpisano v seznam projektivnih oz. geodetskih podjetij

 

 

 Kontakt

Inženirska zbornica Slovenije
Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana

T: +386 (0)1/547-33-33
F: +386 (0)1/547-33-20
E:  izsping@izspong.si