POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Imeniki Seznami  


Navodila in pogoji vpisa

 

Vlogo za vpis v Imenik pooblaščenih inženirjev mora posameznik oddati na predpisanem obrazcu za vpis, ki je objavljen na naši spletni strani (obrazec lahko natisnete). Vloga mora biti pravilno izpolnjena.
V skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZAID) se lahko v imenik vpisujejo posamezniki, ki so:
• državljani Republike Slovenije,
• državljani članice Evropske unije, članice Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije ali držav, s katerimi je sklenjen ustrezen mednarodni sporazum in sicer na podlagi odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije (v nadaljnjem besedilu: države pogodbenice).
• državljani tretjih držav.

 

Posameznik se lahko vpiše v Imenik pooblaščenih inženirjev in pridobi poklicni naziv pooblaščeni inženir, če:
- ima izobrazbo pridobljeno po študijskih programih ravni druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih druge stopnje, s področja inženirskih znanosti, zlasti s področja gradbeništva, strojništva, elektrotehnične stroke, tehnoloških strok, rudarstva, geologije, geotehnologije in geodezije in prometnega inženirstva (Opomba: Do 1.6.2023 se kot ustrezna izobrazba šteje tudi visoka strokovna izobrazba po študijskih programih pred uveljavitvijo bolonjskega študija iz geodetske smeri ali s področja inženirskih znanosti.),
- ima opravljen strokovni izpit za pooblaščenega inženirja (Opomba: Do 1.6.2023 se kot ustrezni strokovni izpit za vpis v imenik šteje tudi strokovni izpit opravljen iz odgovornega projektiranja po ZGO-1 ali geodetske stroke po ZGeoD-1.),

- ima urejeno zavarovanje odgovornosti za škodo  v skladu z določili ZGO-1, a zavarovalno vsoto 50,000.00 EUR, pri čemer mora biti na polici navedeno ime pooblaščenega oz. nadzornega inženirja, ki je zavarovan po tej polici ali pa mora polica vsebovati splošno klavzulo, da zavarovanje odgovornosti krije vse pooblaščene oz. nadzorne inženirje v podjetju,

- ima najmanj dve leti delovnih izkušenj po pridobljeni izobrazbi (Opomba: posameznik z visoko strokovno izobrazbo mora imeti najmanj pet let delovnih izkušenj po pridobljeni izobrazbi),
- mu ni bil s pravnomočno sodno odločbo izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica ali s pravnomočno odločbo izrečena disciplinska sankcija izbrisa iz imenika pooblaščenih inženirjev, razen če je prepoved ali sankcija prenehala,
- opravlja poklicne naloge stalno in trajno na enega izmed načinov iz tretjega odstavka  5. člena ZAID (36 KB) v povezavi s  13. členom Statuta IZS (39 KB).

 

V prehodnem obdobju do 1. 12. 2018 se lahko vpiše v Imenik pooblaščenih inženirjev in pridobi omejeno pooblastilo za nadzornega inženirja tudi posameznik, ki ima na dan 1. 6. 2018 na podlagi ZGO-1 pravico nastopati kot odgovorni nadzornik ali odgovorni nadzornik posameznih del in ni vpisan v imenik IZS, če:

- ima najmanj srednjo tehnično izobrazbo,
- ima urejeno zavarovanje odgovornosti za škodo v skladu z določili ZAID, pri katerem višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 EUR,
- ima ustrezne delovne izkušnje:

- za nadzor nad gradnjo manj zahtevnega objekta mora imeti posameznik opravljen strokovni izpit za vodenje del po ZGO-1  in:
- univerzitetno izobrazbo ter najmanj 3 leta delovnih izkušenj pri gradnjah ali
- višjo univerzitetno izobrazbo ter najmanj 5 let delovnih izkušenj pri gradnjah, če   je pred 9.11.1996 izpolnjeval pogoje za strokovno vodstvo pri gradnji objektov občanov in civilnih pravnih oseb v skladu z 51. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84),
- visoko strokovno izobrazbo ter najmanj 5 let delovnih izkušenj pri gradnjah ali
- višjo strokovno izobrazbo ter najmanj 7 let delovnih izkušenj pri gradnjah ali
- srednjo tehnično izobrazbo ter najmanj 10 let delovnih izkušenj pri gradnjah,

- za nadzor nad gradnjo nezahtevnega objekta in nadzor nad posameznimi deli mora imeti posameznik opravljen strokovni izpit za vodenje posameznih del po ZGO-1 in:
- najmanj srednjo tehnično izobrazbo in 3 leta delovnih izkušenj pri vodenju posameznih del ali
- najmanj višjo strokovno izobrazbo in 2 leti delovnih izkušenj pri vodenju posameznih del,
- opravlja poklicne naloge stalno in trajno na enega izmed načinov iz tretjega odstavka  5. člena ZAID (36 KB) v povezavi s  13. členom Statuta IZS (39 KB).

 

Poklicne naloge pooblaščenega inženirja oz. nadzornega inženirja je mogoče opravljati  na naslednji način:
1. kot samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,
2. na podlagi delovnega razmerja v gospodarskem subjektu, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti po določbah ZAID, 
3. na podlagi delovnega razmerja kot javni uslužbenci, v imenu in za račun organa oziroma pravne osebe javnega prava, v kateri so zaposleni, razen pooblaščenih inženirjev s področja geodezije,
4. na podlagi delovnega razmerja pri fizični osebi ali pravni osebi zasebnega prava, ki gradi objekte izključno za lastno uporabo in katere dejavnost ni gradnja za trg ali posredovanje pri prodaji nepremičnin, v njenem imenu in za njen račun,

 

Stalno in trajno opravljanje poklicnih nalog:
1. Pooblaščeni inženir stalno in trajno opravlja poklicne naloge, če kontinuirano opravlja poklic pooblaščeni inženir v obliki iz 5. člena ZAID. Poklic pooblaščeni inženir mora opravljati kot svoj temeljni in praviloma edini poklic.
2. Če se poklicne naloge opravljajo v obliki samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, mora poklic pooblaščeni inženir opravljati v obsegu, ki je primerljiv polnemu delovnemu času zaposlenih v delovnem razmerju, ali krajšemu delovnem času v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.
3. Enako pooblaščeni inženir poklic opravlja stalno in trajno, če ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas pri gospodarskem subjektu, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje arhitekturne ali inženirske dejavnosti, v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.
4. V primeru, če je pooblaščeni inženir družbenik gospodarske družbe, ki opravlja inženirsko dejavnost, mora sam stalno in trajno opravljati poklic, zato mora skleniti pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas z družbo, v kateri je družbenik, ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.

 

Posameznik, ki si je poklicno kvalifikacijo pridobili v državah pogodbenicah, se v imenik pooblaščenih inženirjev vpiše v osmih dneh po dokončnosti odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije. Informacije o izdaji odločb o priznanju poklicnih kvalifikacij najdete na naši spletni strani.

 

Posameznik, ki si je poklicno kvalifikacijo pridobil v tretjih državah, se lahko vpiše v imenik pooblaščenih inženirjev in opravlja regulirani poklic po ZAID pod pogojem materialne vzajemnosti le, če so njegove pridobljene poklicne kvalifikacije primerljive tistim, ki se zahtevajo za državljane Republike Slovenije.

 

 Več o izdaji poklicnih kvalifikacij