POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Imeniki Seznami  


Seznam prilog potrebnih za vpis

Posameznik, ki si je poklicno kvalifikacijo pridobil v Republiki Sloveniji, mora vlogi za vpis v imenik predložiti:
- dokazilo o državljanstvu (kopija potrdila o državljanstvu, ki ga izda Upravna enota);,
- dokazilo o pridobljeni strokovni izobrazbi (predlagamo vam, da prijavi predložite overjeno fotokopijo diplome, saj bo tako vloga za vpis v imenik obravnavana takoj, v nasprotnem primeru pa se bo postopek prijave nadaljeval šele, ko bomo s strani fakultete oz. izobraževalne inštitucije prejeli potrdilo, da se podatki o izobrazbi, ki ste jih podali v vlogi za vpis v imenik, ujemajo z matično evidenco fakultete oz. izobraževalne inštitucije),
- overjeno dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (če ste strokovni izpit opravili v Sloveniji, ni potrebno predložiti navedenega dokazila, je pa zaželeno priložiti kopijo),
- dokazilo delodajalca o praktičnih izkušnjah, pridobljenih pred 1. 6. 2018 oziroma oceno mentorja (prilepiti povezavo na oceno mentorja), če si je kandidat za pooblaščenega inženirja praktične izkušnje pridobival po 1. 6. 2018,
- dokazilo o načinu opravljanja poklicnih nalog pooblaščenih inženirjev (pogodba o zaposlitvi oz. obrazec M-1),
- dokazilo o urejenem zavarovanju poklicne odgovornosti za škodo v skladu z določili ZAID, a zavarovalno vsoto 50,000.00 EUR, pri čemer mora biti na polici navedeno ime pooblaščenega oz. nadzornega inženirja, ki je zavarovan po tej polici ali pa mora polica vsebovati splošno klavzulo, da zavarovanje odgovornosti krije vse pooblaščene oz. nadzorne inženirje v podjetju,

 - dokazilo o plačani vpisnini v višini 275,00 EUR na transakcijski račun 03100-1000014228, v primeru, da nakazujete iz tujine so podatki za nakazilo: SKB banka Ljubljana, SWIFT SKB ASI 2X 1255061, pri SKB d.d. Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana.

 

Posameznik, ki si je poklicno kvalifikacijo pridobili v državah pogodbenicah mora vlogi za vpis v imenik predložiti navedena dokazila v izvirniku ali overjeni fotokopiji, razen dokazila iz prve alineje (če so dokazila napisana v tujem jeziku, jim mora biti priložen tudi slovenski prevod):
- dokazilo o državljanstvu, za kar se šteje fotokopija veljavnega osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo ali potrdilo o državljanstvu izdano po predpisih matične države,
- dokazilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, spričevalo ter druga dokazila o formalni izobrazbi),
- dokazilo o vsebini in poteku usposabljanja, v katerem bo navedeno trajanje študijskega programa in predmetnik študija, iz slednjega pa mora biti razvidno število ur oz. kreditnih točk posameznih predmetov,
- potrdilo združenja oziroma organa, v katerega je posameznik vpisan v matični državi,
- dokazilo, da ima posameznik v matični državi pravico opravljati storitve, zaradi katerih se vpisuje v imenik (kot ustrezno dokazilo se šteje potrdilo pristojnega organa države o reguliranosti poklica in izpolnjevanju vseh pogojev za opravljanje poklica v matični državi ali dokazilo o drugih kvalifikacijah in poklicnih izkušnjah v primerih, če poklic v državi izvora kvalifikacij ni reguliran),
- dokazilo o urejenem zavarovanju poklicne odgovornosti za škodo v skladu z določili ZAID, a zavarovalno vsoto 50,000.00 EUR, pri čemer mora biti na polici navedeno ime pooblaščenega oz. nadzornega inženirja, ki je zavarovan po tej polici ali pa mora polica vsebovati splošno klavzulo, da zavarovanje odgovornosti krije vse pooblaščene oz. nadzorne inženirje v podjetju,
- dokazilo delodajalca o praktičnih izkušnjah (v dokazilu mora biti navedena vrsta in čas opravljanja storitev),
- dokazilo, da mu s pravnomočno sodno odločbo ni izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica ali s pravnomočno odločbo izrečena disciplinska sankcija izbrisa iz imenika, razen če je prepoved ali sankcija že prenehala,
- dokazilo o plačani vpisnini v višini 275,00 EUR na transakcijski račun 03100-1000014228. V primeru, da nakazujete iz tujine so podatki za nakazilo: SKB banka Ljubljana, SWIFT SKB ASI 2X 1255061, pri SKB d.d. Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana.

 

Posameznik, ki si je poklicno kvalifikacijo pridobili v tretjih državah, se lahko vpiše v Imenik pooblaščenih inženirjev in opravlja regulirani poklic po ZAID pod pogojem materialne vzajemnosti le, če so njegove pridobljene poklicne kvalifikacije primerljive tistim, ki se zahtevajo za državljane Republike Slovenije.