POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Disciplinski postopki  


O disciplinskih postopkih

 

 

Po Zakonu o arhitekturni in inženirski dejavnosti je Inženirska zbornica Slovenije dolžna voditi disciplinske postopke zoper pooblaščene inženirje, po Gradbenem zakonu pa tudi zoper vodje del.

 

V disciplinskih zadevah zoper člane zbornice, začasne ali prostovoljne člane zbornice, vodje del ali kandidate za pooblaščene inženirje disciplinski tožilec na podlagi prijave, ugotovitvenega zapisnika strokovnega nazora ali po uradni dolžnosti opravlja posamezna dejanja v predhodnem disciplinskem postopku (oceni prijavo, po potrebi opravi informativni razgovor, zbere posamezne dokaze…), predhodni disciplinski postopek pa se konča z zavrženjem prijave ali vložitvijo zahteve za uvedbo disciplinskega postoka.

 

Zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka obravnava in o njej odloča tričlanski senat disciplinskega sodišča.

 

Disciplinske kršitve, disciplinske sankcije, disciplinske organe in disciplinski postopek ureja Disciplinski pravilnik Inženirske zbornice (Uradni list RS, št. 37/18, z dne 1. 6. 2018). Disciplinski postopki, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo po določbah Disciplinskega pravilnika IZS z dne 15. 6. 2010.

 

Za disciplinske kršitve, ki so bile storjene pred 1. 6. 2018, se glede disciplinskih kršitev, disciplinske odgovornosti, disciplinskih sankcij in zastaranja uporabljajo določbe Disciplinskega pravilnika IZS z dne 15. 6. 2010.

 

 

Sestave disciplinskih organov so objavljene tukaj.