POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Poklicne kvalifikacije  


Kako do poklicne kvalifikacije v državah EU

 

Člani Inženirske zbornice Slovenije, ki bi želeli opravljati delo pooblaščenega inženirja v državah Evropske unije, si morajo v želeni državi pridobiti odločbo o poklicni kvalifikaciji. Postopek izdaje odločbe temelji na Direktivi 2006/123/ES Evropskega parlamenta in sveta. V postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij se ocenjuje ustreznost kandidatovih kvalifikacij za opravljanje reguliranega poklica. Poklicne kvalifikacije so celota poklicne, strokovne oziroma univerzitetne izobrazbe in poklicne usposobljenosti v EU, v EGP ali v Švicarski konfederaciji, na podlagi katerih si je posameznik pridobil pravico do opravljanja določenega poklica oziroma dejavnosti v matični državi.

 

Informacije, kakšni so pogoji in postopek za pridobitev odločbe o poklicni kvalifikacije, dobite na  enotni kontaktni točki posamezne države. Podatke o kontaktnih točkah najdete na spletni strani  http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_sl.htm.

 

Lahko pa se obrnete tudi direktno na zbornice v posameznih državah, kontakti zbornic so objavljeni na spletni strani  http://www.ecec.net/members/.

 

V primeru reševanja zapletov pri priznavanju poklicnih kvalifikacij v EU, se lahko po pomoč obrnete na sistem SOLVIT. Sistem SOLVIT je organizacija namenjena pomoči državljanom in podjetjem v EU pri hitrem in praktičnem reševanju problemov na notranjem trgu. Njene storitve so brezplačne. Več informacij o sistemu SOLVIT najdete na spletni strani  http://ec.europa.eu/solvit/site/index_sl.htm.

                                                       

V primeru težav pri pridobivanju odločbe o poklicni kvalifikaciji se lahko obrnete tudi na Inženirsko zbornico Slovenije.

 

V državi v kateri želi posameznik pridobiti poklicno kvalifikacijo mora predložiti naslednja dokazila, tudi IZS zahteva od kandidatov naslednja dokazila:

· dokazilo o državljanstvu, za kar se šteje fotokopija veljavnega osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo, ali potrdilo o državljanstvu, izdano po predpisih matične države,

· dokazilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, spričevalo ter druga dokazila o formalni izobrazbi),

· dokazilo o vsebini in poteku usposabljanja, v katerih je navedeno trajanje študijskega programa in predmetnik študija, iz slednjega pa mora biti razvidno število ur oz. kreditnih točk posameznih predmetov,

· dokazilo delodajalca o pridobljenih delovnih izkušnjah (v dokazilu mora biti navedena vrsta in čas opravljanja storitev ter vaša funkcija),

· potrdila pristojnih organov države članice EU o reguliranosti poklica in izpolnjevanju vseh pogojev za opravljanje poklica v tej državi,

· dokazilo o drugih kvalifikacijah in poklicnih izkušnjah (v primerih, če poklic v državi izvora kvalifikacij ni reguliran)

· dokazilo o plačanih stroških.

 

V nekaterih državah poleg tega  zahtevajo dokazila o nekaznovanosti, nekje dokazilo o zavarovanju odgovornosti.

 

Primer najdete na spletni strani  http://arching.at/baik/upload/pdf/eu-newsletter/access_to_the_profession_in_austria_jan_2010.pdf

 

 

Članek avtoric viš. pred. dr. Elizabete Zirnstein in doc. dr. Valentine Franca, ki je bil objavljen v reviji Gradbeni vestnik, november 2012, o regulaciji poklicev najdete  tukaj (174 KB).