POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Topmenu  


Sporočila za medije

12.03.14

Ni res, da lahko gradbene projekte, sofinancirane iz sredstev EU, nadzirajo le člani IZS

 

 

Ljubljana, 12. marec 2014 - V preteklih dneh smo lahko v več medijih prebrali, da je Evropska komisija Slovenijo seznanila, da je zaradi odkritih nepravilnosti in sistemskih napak zamrznila vsa izplačila iz evropskega sklada za regionalni razvoj in iz kohezijskega sklada, ki bi jih slovenski proračun moral prejeti za že izbrane projekte. Vzrokov za takšno odločitev naj bi bilo več, med njimi tudi pomanjkljivi sistemi vodenja in nadzora nad dodeljevanjem sredstev iz omenjenih programov, ki niso odkrili, da je razpisna dokumentacija v več primerih vsebovala do tujih ponudnikov diskriminatorno zahtevo javnih naročnikov, da mora biti ključno osebje ponudnika, ki ga predstavlja odgovorni vodja del, v času oddaje ponudbe registrirano pri Inženirski zbornici Slovenije.

 

Ker smo v zvezi s tem v medijih zasledili več nepravilnih navedb, kot na primer, da lahko pri nas gradbene projekte, sofinancirane iz sredstev EU, nadzirajo samo člani Inženirske zbornice Slovenije, želimo tozadevno podati pojasnilo.

 

Odgovorni vodja del je v Sloveniji reguliran poklic. Upravičenost reguliranega poklica temelji na interesu skupnosti oziroma države po zagotavljanju varnosti državljanov, saj je Slovenija potresna, poplavna in plazovita država. Poklic odgovorni vodja del lahko opravljajo posamezniki, ki izpolnjujejo v zakonodaji predpisane pogoje. To so ustrezna stopnja izobrazbe (inženir), praktične izkušnje in opravljen strokovni izpit po zakonu o graditvi objektov. Inženir, ki izpolni pogoje, in želi opravljati poklic pridobi pooblastilo in se vpiše v imenik pooblaščenih inženirjev, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije.

 

Tujcu, ki želi v Sloveniji opravljati reguliran poklic odgovorni vodja del, ni potrebno postati član Inženirske zbornice Slovenije, mora pa si pridobiti priznanje poklicne kvalifikacije, in to ne glede na to ali želi v Sloveniji storitev opravljati stalno ali začasno. V obeh primerih tujca resda vpišemo tudi v imenik pooblaščenih inženirjev, a to je le avtomatična posledica pridobitve priznanja poklicne kvalifikacije.

 

Zahteva, da si mora tujec pridobiti priznanje poklicne kvalifikacije, ni diskriminatorna. Tujcu moramo skladno z direktivo o priznavanju poklicnih kvalifikacij omogočiti, da v Sloveniji opravlja storitev, ki jo lahko opravlja tudi v državi, iz katere prihaja, in sicer pod pogoji, ki veljajo za državljane Slovenije. In ker lahko slovenski inženirji opravljajo poklic odgovorni vodja del le, če so ustrezno kvalificirani (če izpolnjujejo predpisane pogoje), lahko skladno s četrtim odstavkom sedmega člena direktive o priznavanju poklicnih kvalifikacij v Sloveniji preverjamo kvalificiranost tujcev v postopku priznavanja poklicne kvalifikacije, kar priznava tudi komisija.

 

Vendar pa naj bi komisija za diskriminatorno ocenila zahtevo, da so morali tuji ponudniki že v času oddaje ponudbe predložiti dokazila, da razpolagajo s strokovnim kadrom, ki je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev s pooblastilom za odgovorno vodenje del.

 

Zahteva po našem mnenju ni diskriminatorna, saj so morali enak pogoj izpolnjevati vsi ponudniki, ne glede na sedež družbe, torej tudi slovenski, ki lahko v ponudbi nastopajo tako s slovenskimi kot tujimi inženirji.

 

Je pa na mestu razmislek, ali je res potrebno, da morajo ponudniki že v času oddaje ponudbe predložiti dokazila, da razpolagajo z odgovornim vodjem del, oziroma ali ne bi bilo mogoče, da bi to na poziv lahko storili kasneje, v fazi ocenjevanja ponudb? Menimo, da bi bilo to mogoče, a opozarjamo na možne zaplete, ki bi lahko v primeru, da prvi pozvani ponudnik ne bi mogel predložiti dokazila, zavlekli izbor izvajalca preko rokov, zapisanih v zakonodaji, ki ureja javno naročanje.

 

Za konec naj navedemo še, da očitek komisije o tem, da velja le dokazilo o registraciji (pravilno bi bilo o priznanju poklicne kvalifikacije), ki ga izda Inženirska zbornica Slovenije, ni utemeljen. V skladu z direktivo vloge za priznanje poklicne kvalifikacije vedno obravnava in o njih odloča organ v državi gostiteljici, in sicer tisti organ, ki ga za to pooblasti država; v konkretnem primeru je to Inženirska zbornica Slovenije, kjer tudi sicer vodimo imenik pooblaščenih inženirjev. Na leto obravnavamo v povprečju 30 vlog za priznanje poklicne kvalifikacije. V imeniku pooblaščenih inženirjev je vpisanih 2% tujcev, kar je v skladu s podatki komisije, po katerih naj bi bilo v EU mobilno okoli 2% prebivalstva.

 

 

 

Več informacij na spletni strani:

 www.izs.si

mag. Barbara Škraba Flis, generalna sekretarka Inženirske zbornice Slovenije

Tel.: 01 / 547 33 40

E-mail: izsping@izspong.si

 

 

 


 
 
 
 

Kontakt

Inženirska zbornica Slovenije
Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana

T: +386 (0)1/547-33-33
F: +386 (0)1/547-33-20
E:  izsping@izspong.si