POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Priročniki Publikacije  


Priročnik geodetske podlage za planiranje, projektiranje in evidentiranje

 

Pripravil: Matej Hašaj.

 

Prostor je v zakonodaji opredeljen kot skupek fizičnih struktur na zemeljskem površju nad in pod njim, ki ga tvorijo poselitvena območja in krajina v medsebojnem prepletanju ter morje. V vsakdanjem življenju pa prostor predstavlja življenjsko okolje, v katerem živimo, delamo in se razvijamo. V prostoru planiramo in načrtujemo najrazličnejše posege, ki nam zadovoljijo razne potrebe ter tako olajšajo vsakdan. Planiranje in načrtovanje posegov se izvaja na različnih geodetskih podlagah. Geodetske podlage tako predstavljajo osnovo za planiranje in načrtovanje. Geodetska podlaga prikazuje prostorske podatke o obstoječem stanju prostora. Prikazana vsebina, njena popolnost, podrobnost in natančnost so odvisne od namena uporabe geodetske podlage. Na geodetskih podlagah prikazujemo tudi podatke javnih evidenc, najpogosteje podatke zemljiškega katastra, katastra stavb in zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture, pogosto pa tudi podatke o pravnih režimih, namenski rabi iz prostorskih aktov, podatke iz evidenc NUSZ in podobno. Kakovostne geodetske podlage so osnovni pogoj za kakovostno planiranje in načrtovanje posegov v prostor in s tem kakovostno upravljanje s prostorom.

 

Priročnik je objavljen  TUKAJ (3.2 MB).