POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Novica  

06.04.20

Nekateri bistveni poudarki ZIUZEOP za ohranitev delovnih mest

 

 

V luči izrednih razmer, ki trenutno vladajo v državi, je bil dne 2.4.2020 v Državnem zboru po nujnem postopku sprejet Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP; zakon še ne velja, saj še ni bil objavljen v Uradnem listu).

 

Namen zakona je ohranitev delovnih mest v razmerah na trgu, ki so posledica izbruha epidemije, s ciljem, da se čim več ljudi zadrži v delovnem razmerju in s tem ohranijo njihove pravice ter zmanjša pritisk na odprto brezposelnost, na drugi strani pa olajšati položaj delodajalcem

 

Z zakonom se določajo dodatni ukrepi, s katerimi se za čas trajanja ukrepov do 31. maja 2020, z možnostjo podaljšanja (če do 15. maja 2020 epidemija COVID-19 ni preklicana, se roki izteka ukrepov, ki so določeni na 31.maj 2020, podaljšajo za 30 dni), preprečujejo oziroma blažijo negativne posledice epidemije.

 

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo zajema več področij, med drugim:

• področje dela in plačevanja prispevkov za socialno varnost,

• področje zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja,

• področje socialnega varstva, pravic iz javnih sredstev in uveljavljanja pravic iz naslova starševskega varstva,

• davčno področje,

• področje javnih financ (odlog plačila obveznosti kreditojemalcev)

• področje plač in nadomestil ter premestitve v javnem sektorju

• področje odloga plačila kreditnih in drugih obveznosti, nastalih na podlagi zakona, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah

• področje plačilnih rokov,

• področje javnega naročanja,

• področje izvršbe in osebnega stečaja,

• področje izvajanja javnih storitev,

• področje finančnega poslovanja podjetij, postopkov zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

 

 

Z namenom ohranitve delovnih mest zaradi posledic epidemije se z zakonom ureja višina in povračilo izplačanih nadomestil plače delavcem:

• pri delodajalcih, ki jim začasno ne morejo zagotavljati dela zaradi posledic epidemije,

• ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile.

 

 

Zakon med drugim tako določa:

• nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in zaradi odsotnosti iz razloga višje sile,

• višino izplačanega nadomestila,

• povrnitev izplačanega nadomestila s strani Republike Slovenije,

• se opredeljuje do določb Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP),

• povrnitev prispevkov za socialno varnost odsotnim z dela,

• krizni dodatek za zaposlene, ki delajo,

• nadomestila v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja,

• plače in nadomestila plač ter premestitve v javnem sektorju.

 

 Več (254 KB)

 

 

Z Zakonom je za samozaposlene zavarovance določena pravica do pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost.

 

Zakon med drugim tako določa:

• pogoje za pridobitev pravice do pomoči,

• izjavo, način in roke oddaje izjave,

• višino mesečnega temeljnega dohodka po mesecih,

• rok za predložitev izjave za oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost.

 

 Več (197 KB)

 

 

Členi zakona s poudarki na področju dela, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, uveljavljanja pravic iz naslova starševskega varstva, izvršbe in osebnega stečaja ter druga področja (bivanje tujcev) so objavljeni  tukaj (373 KB).

 

 

 

Vir: Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS)

 

Pojasnilo: IZS je članica ZDS