POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Matične sekcije  


22.11.17

Pismo predsednika Matične sekcije gradbenih inženirjev

 

Minilo je pet mesecev odkar opravljam funkcijo predsednika UO MSG. Smatram, da je moja dolžnost, da vas informiram o aktualnih temah, ki se tičejo vseh članov MSG.

 

Volitve članov skupščine IZS

V avgustu se je pričel postopek za izvolitev novih članov skupščine IZS, po osem iz vsake matične sekcije. Volilne komisije so v oktobru pregledale in potrdile vložene kandidature ter izoblikovale liste kandidatov. V novembru so sledili zbori MS, na katerih so potekale volitve novih članov skupščine IZS. Zbore skličejo predsedniki UO MS. Zbor MSG je bil predviden za 9.11., vendar sem se po posvetovanju s člani UO MSG in drugimi člani MSG odločil, da zbora še ne skličem.

Kot veste se v MSG že dalj časa zavzemamo, da se v odločanje in delo na IZS vključi več članov MSG kot doslej, tudi tistih, ki se zaradi vsakdanjega dela in oddaljenih lokacij ne morejo udeleževati zborov in sestankov na sedežu IZS, bodisi zaradi časovnih omejitev bodisi zaradi s tem povezanih finančnih stroškov. Želimo, da to velja že tudi v primeru tokratnih volitev novih članov skupščine IZS. Prav iz zgoraj navedenega razloga želimo, da se poleg volitev na zborih, izvede tudi predhodno elektronsko glasovanje preko spleta, in sicer na identičen način, po katerem smo bili izvoljeni tudi mi, člani UO MSG.

Po statutu IZS potekajo volitve članov skupščine IZS na zborih matičnih sekcij. Ker način volitev opredeljujeta ZGO-1 in statut IZS, in ker lahko o njem odloča le skupščina IZS, smo se na 116. redni seji  UO MSG odločili, da zahtevamo, da se na redno sejo skupščine IZS, ki bo 7.12.2017, doda točko dnevnega reda s predlogom sklepa, po katerem se MS omogoči poleg volitev na zboru MS tudi predčasno glasovanje preko spletne strani IZS. Predsednik IZS je že potrdil uvrstitev točke na dnevni red decembrske skupščine.

Ker je zbor matične sekcije potrebno sklicati 15 dni pred dnem zbora, vas tako obveščam, da bo zbor MSG v sredo, 10.1.2018. 

Ostale MS se za predčasno glasovanje niso odločile in so zbore že izvedle v novembru.

 

Statut IZS

24.10.2017 je Državni zbor RS sprejel nov Zakon o urejanju prostora (ZUREP-2), Gradbeni zakon (GZ) in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID). Po uveljavitvi ZAID bo potrebno spremeniti statut IZS, zato smo se odločili, da v UO MSG predlog statuta pripravimo tudi sami, saj je sedaj prava priložnost, da položaj UO MSG spremenimo tako, da bomo lahko svojo interese lažje varovali in izražali kot do sedaj. Člani MSG predstavljamo približno 50 odstotkov vseh članov zbornice, sedanja organizacija delovanja IZS pa ne odraža pomembnosti in teže MSG.

 

Javnost zapisnikov UO IZS

Na naš predlog je UO IZS na zadnji seji sprejel sklep, da so odslej članom IZS na njihovo zahtevo zapisniki UO IZS dostopni na vpogled v tajništvu IZS.

 

Zimske športne igre IZS

Ob tem bi vas rad še obvestil, da bodo v organizaciji odbora regijske pisarne Maribor in na naš predlog v začetku februarja 2018 organizirane 1. zimske športne igre IZS.

 

Evropsko leto gradbenih inženirjev

Dalje vas obveščam, da je Evropsko združenje gradbenih inženirjev (ECCE) leto 2018 razglasilo za evropsko leto gradbenih inženirjev. Razlog je v promociji gradbeništva kot panoge in poklica, za katerega ugotavljajo, da mu je potrebno v EU dvigniti podobo in ugled, predvsem med mladimi in v javnosti. V MSG bomo organizirali aktivnosti za promocijo gradbeništva tudi v Sloveniji. Zbiramo tudi predloge. Pošljite nam jih na  izsping@izspong.si ali  samo.medvedping@izspong.si.

 

Druge trenutne aktivnosti UO MSG

V MSG si želimo v letu 2018 izvesti veliko aktivnosti in novih projektov, med drugimi Smernice za Rekonstrukcije objektov z vidika mehanske odpornosti in stabilnosti, začeli smo s projektom Standardizacije popisov, ki je že vrsto let aktualna tema v Sloveniji, pripravljamo Smernice s področja BIM, želimo prenoviti podobo in dopolniti vsebine Gradbenega vestnika. Aktivno smo vključeni v izdelavo podzakonskih aktov, pri katerih bosta zelo pomembna Pravilnik o projektni dokumentaciji in Uredba o vrstah objektov.

 

Vse, ki imate ideje in voljo za sodelovanje v MSG vabim, da svoje ideje in pripravljenost za delovanje posredujete UO MSG na naslov na  izsping@izspong.si ali  samo.medvedping@izspong.si.

 

 

 

Predsednik MSG

dr. Samo Peter Medved, univ.dipl.inž.grad.