POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Matične sekcije  


Predstavitev

Ustanovitev, delovanje in pooblastila Matične sekcije geodetov je opredelil Zakon o geodetski dejavnosti, ki je bil sprejet leta 2000. Takšna organiziranost izvajalskega dela geodezije je prinesla novost. Zakon o geodetski dejavnosti je vpeljal inštitut odgovornega geodeta in mu preko Zakona o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot določil osnovne geodetske storitve, za katere je potrebna potrditev odgovornega geodeta, in s tem nanj prenesel odgovornost za strokovno opravljeno delo.

 

deutsche-apotheke.net/dapoxetin

deutsche-apotheke.net

 

Te storitve so:

  • ureditev meje,
  • parcelacija,
  • obnova mej v naravi,
  • komasacija,
  • izravnava meje,
  • razmejitve med pravnimi režimi,
  • ugotavljanje dejanske rabe zemljišč,
  • vpis stavbe ali delov stavb v kataster stavb.

 

Nekatere geodetske storitve so naknadno določene tudi v podzakonskih predpisih Zakona o geodetski dejavnosti in pa v prostorski zakonodaji. Zakon o graditvi objektov je opredelil zakoličbo in izdelavo geodetskih posnetkov, načrte po končani gradnji in kontrolne geodetske meritve, Zakon o urejanju prostora pa potrebna geodetska dela pri urbanističnem planiranju in nekaterih drugih posegih v prostor.

 

Vsi našteti zakonski predpisi, zaradi zagotovitve javnega interesa po strokovni izvedbi teh del, zahtevajo, da omenjene geodetske storitve in elaborate potrjuje odgovorni geodet.

 

Matična sekcija geodetov ima v svojem imeniku geodetov vpisanih 228 inženirjev geodezije. Vsak pooblaščeni oz. odgovorni geodet se na elaboratih izkaže z žigom pooblaščenega inženirja.

 

V okviru Matične sekcije geodetov deluje tudi Strokovni svet Matične sekcije geodetov, ki je posvetovalni organ, ki daje predloge, mnenja, priporočila ali ocene o kakovosti opravljenega dela in opravljanju dela v skladu z etičnim kodeksom IZS. Strokovni svet oblikuje mnenje, priporočilo ali oceno na podlagi veljavne področne zakonodaje, standardov in meril, ki veljajo v Republiki Sloveniji.