POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Strokovni izpiti  


Navodila za prijavo k izpitu

 

 Po dosedanjih izkušnjah je potrebno prijavnico na izpit z ustreznimi dokazili oddati najmanj 70 dni pred razpisanim izpitnim rokom.

 

1. Pogoj za pristop k izpitu za vodjo del

K strokovnemu izpitu za vodjo del lahko pristopi  kandidat, ki ima:

- pridobljeno izobrazbo po študijskih programih najmanj ravni prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo oz. izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe pridobljeni po študijskih programih prve stopnje, ali višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov ali srednješolsko izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov,
- najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju izvajanja gradenj.

Kandidat, ki želi opravljati strokovni izpit se prijavi z ustrezno prijavnico in zahtevanimi dokazili.


2. Izpitni program

Izpit obsega splošni in posebni del. Program splošnega dela izpita je enak za vsa strokovna področja in kandidate, program posebnega dela izpita pa je prilagojen strokovnemu področju.

Splošni del izpita obsega naslednje predmete:
- predpisi s področja graditve objektov, arhitekturne in inženirske dejavnosti, ter osnov varstva okolja,
- investicijski procesi in vodenje projektov.

Posebni del izpita obsega naslednje predmete:
- preveritev praktičnih izkušenj (referenčna dela ali pisna naloga),
- varstvo zdravja in življenja ljudi ter varstvo okolja pri graditvi objekta,
- področni predpisi in standardizacija s področja graditve objektov.

Kandidat opravlja osnovni izpit v celoti, tako splošni kot posebni del.


3. Potek izpita

Prijava na izpit:
1. Prejem prijave na strokovni izpit:
- če je prijava popolna – kandidat prejme obvestilo o popolni prijavi in račun za plačilo stroškov strokovnega izpita v znesku 850,00 evrov, ki morajo biti poravnani v roku 8 dni,
- če je prijava nepopolna – kandidat je najkasneje v 15 dneh pisno obveščen, da mora prijavo dopolniti v 8 dneh,
- če kandidat ne izpolnjuje pogojev za pristop k izpitu prejme  odločbo. 

Pisni del izpita samo v primeru, da kandidat ne more predložiti referenčnih del:
- Če je kandidat v prijavi na izpit navedel, da ne more predložiti referenčnih del in da bo izdelal pisno nalogo, ga pristojna služba IZS po prejemu plačila, obvesti o naslovu naloge,
- kandidat mora nalogo izdelati v roku 60 dni po prejemu obvestila pristojne službe IZS o naslovu naloge,
- če kandidat v roku ne odda pisne naloge, se šteje, da je od opravljanja izpita odstopil, - prejme odločbo,
- kandidat, ki izdela pisno nalogo, lahko pristopi k izpitu le, če odda pisno nalogo najmanj 30 dni pred želenim razpisanim rokom za izpit.

Ustni del izpita:
- Kandidat mora poravnati strošek izpita najmanj 30 dni pred želenim razpisanim izpitnim rokom,
- kandidat prejme vabilo na ustni del izpita (15 dni pred izpitnim rokom),
- kandidat pristopi k opravljanju ustnega dela izpita,
- kandidat lahko prestavi izpit le iz opravičenega razloga o čemer mora seznaniti pristojno službo vsaj ustno na dan izpita,
- kandidat, ki k izpitu brez opravičenega razloga ne pristopi na dan, ko se opravlja ustni del izpita, ali če odstopi med opravljanjem ustnega dela izpita se  šteje, da izpita ni opravil – prejme sklep.


4. Popravni izpit

Kandidat, ki je na izpitu uspešno opravil predmet preveritev praktičnih izkušenj, in je opravil vsaj še dva predmeta izpita, lahko preostale predmete, ki jih ni opravil, ponavlja.

Kandidat, ki želi opravljati popravni izpit, mora najkasneje 30 dni pred predvidenim datumom opravljanja popravnega izpita oddati prijavnico in dokazilo o plačilu stroškov. Če pristojna služba IZS ugotovi, da stroški niso plačani v roku, se prijavo kot nepopolno zavrže.

Kandidat lahko opravlja popravni izpit največ dvakrat, vendar najpozneje v dveh letih od dneva, ko prvič  ni opravil celotnega izpita, sicer se šteje, da izpita ni opravil.

 

5. Popravni izpit po ZGO

Kandidat, ki je na izpitu uspešno opravil predmet preveritev praktičnih izkušenj, in je uspešno opravil vsaj še dva predmeta izpita, lahko preostale predmete, ki jih ni opravil ponavlja. Kandidati, ki opravljajo popravni izpit po ZGO-1 zaključijo izpit po pravilih ZGO-1 s tem, da se pri predmetih sprašuje nova vsebina. Pri predmetu zakonodaja se upravnega postopka in varstva okolja ne sprašuje, namesto ZUreP-1 se sprašuje ZUreP-2, namesto ZGO-1 pa GZ in ZAID.

Strošek popravnega izpita po ZGO-1 je 220,00 evrov.  


6. Stroški izpita

Višina stroškov za opravljanje izpita je 850,00 evrov. Višina stroškov za opravljanje popravnega izpita je 350,00 evrov. Višina stroškov za opravljanje popravnega izpita po ZGO-1 je 220,00 evrov.