POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Strokovni izpiti  


Navodila za prijavo k izpitu

 

Po dosedanjih izkušnjah je potrebno prijavnico na izpit z ustreznimi dokazili oddati najmanj 70 dni pred razpisanim izpitnim rokom.

 

 1. Pogoj za pristop k izpitu za pooblaščenega inženirja

K strokovnemu izpitu za pooblaščenega inženirja lahko pristopi  kandidat, ki ima:

- pridobljeno izobrazbo po študijskih programih ravni druge stopnje v skladu z zakonom oz. izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe pridobljeni po študijskih programih druge stopnje s področja inženirskih znanosti, zlasti s področja gradbeništva, strojništva, elektrotehnične stroke, tehnoloških strok, rudarstva, geologije, geotehnologije, geodezije ter prometnega inženirstva.

Ustrezne stopnje izobrazbe: mag. inž. – bolonjski študij, univ. dipl. inž.-predbolonjski študij, dipl. inž. - predbolonjski študij po pogojih 3. odstavka 58. člena ZAID tudi dipl. inž. – predbolonjski študij.
Kandidat mora imeti izobrazbo, pridobljeno v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (v nadaljevanju: ZAID), s področja ustreznih inženirskih znanosti v skladu z 8. členom ZAID, druga strokovna znanja in kompetence, ki so potrebne za izvajanje nalog pooblaščenega inženirja s strokovnega področja, za katerega kandidat pridobiva poklicni naziv.

- pridobljene praktične izkušnje iz gradbeno tehničnega projektiranja objektov pod mentorstvom pooblaščenega inženirja v trajanju najmanj dveh let po pridobljeni izobrazbi.

Mentor mora imeti poklicni naziv pooblaščeni inženir, biti vpisan v imenik IZS brez mirovanja in imeti najmanj 5 let strokovnih izkušenj v poklicnem nazivu pooblaščeni inženir s strokovnega področja, za katerega kandidat pridobiva praktične izkušnje. Mentor spremlja, usmerja in nadzira delo kandidata za pooblaščenega inženirja.
Posamezni pooblaščeni inženir je lahko mentor istočasno največ dvema kandidatoma, ki si pridobivata praktične izkušnje.
Kandidat ne more hkrati pridobivati praktičnih izkušenj iz dveh ali več strokovnih področij opravljanja nalog pooblaščenega inženirja.

Praktične izkušnje pridobljene do 1.6.2018 po pravilih ZGO-1 veljajo neomejeno in se dokazujejo po pravilih ZGO-1.
Kandidat, ki želi opravljati strokovni izpit se prijavi z ustrezno prijavnico in zahtevanimi dokazili.

 
2. Izpitni program

Izpit obsega splošni in posebni del. Program splošnega dela izpita je enak za vsa strokovna področja in kandidate, program posebnega dela izpita pa je prilagojen področju strokovne izobrazbe in praktičnim izkušnjam kandidata.

Splošni del izpita obsega naslednje predmete (razen s področja geodezije in prometnega inženirstva):
- predpisi s področja graditve objektov, urejanja prostora, arhitekturne in inženirske dejavnosti, zborničnega sistema ter osnov varstva okolja in splošnega upravnega postopka,
- investicijski procesi in vodenje projektov.

Posebni del izpita obsega naslednje predmete (razen s področja geodezije in prometnega inženirstva):
- preveritev praktičnih izkušenj (referenčna dela ali pisna naloga),
- varstvo zdravja in življenja ljudi ter varstvo okolja pri graditvi objekta,
- področni predpisi in standardizacija s področja graditve objektov.

Splošni del izpita za področje geodezije obsega naslednje predmete:
- predpisi s področja graditve objektov, urejanja prostora, arhitekturne in inženirske dejavnosti, zborničnega sistema, splošnega upravnega postopka ter posebnega upravnega postopka na področju geodetske službe in evidentiranja nepremičnin,
- investicijski procesi in vodenje projektov.

Posebni del izpita za področje geodezije obsega naslednje predmete:
- preveritev praktičnih izkušenj (referenčna dela ali pisna naloga),
- področni predpisi in standardizacija na področju koordinatnega sistema in merskih tehnik,
- področni predpisi in standardizacija na področju geodetskih evidenc.

Splošni del izpita za področje prometnega inženirstva obsega naslednje predmete:
- predpisi s področja prometnega inženirstva ter razvoja prometa in prometne infrastrukture, graditve objektov, urejanja prostora, arhitekturne in inženirske dejavnosti ter zborničnega sistema

- investicijski procesi in vodenje projektov prometne infrastrukture, 

Posebni del izpita za področje prometnega inženirstva obsega naslednje predmete:
- preveritev praktičnih izkušenj (referenčna dela ali pisna naloga),
- varnost odvijanja prometa na prometni infrastrukturi
- področni predpisi in standardizacija na področju prometnega inženirstva ter osnove prometnega modeliranja.

 

Kandidat opravlja osnovni izpit v celoti, tako splošni kot posebni del.

 

3. Potek izpita

Prijava na izpit:
1. Prejem prijave na strokovni izpit:
- če je prijava popolna – kandidat prejme obvestilo o popolni prijavi in račun za plačilo stroškov strokovnega izpita v znesku 850,00 evrov, ki morajo biti poravnani v roku 8 dni,
- če je prijava nepopolna – kandidat je najkasneje v 15 dneh pisno obveščen, da mora prijavo dopolniti v 8 dneh,
- če kandidat ne izpolnjuje pogojev za pristop k izpitu – prejme odločbo.


Pisni del izpita samo v primeru, da kandidat ne more predložiti referenčnih del:
- Če je kandidat v prijavi na izpit navedel, da ne more predložiti referenčnih del in da bo izdelal pisno nalogo, ga pristojna služba IZS po prejemu plačila, obvesti o naslovu naloge,
- kandidat mora nalogo izdelati v roku 60 dni po prejemu obvestila pristojne službe IZS o naslovu naloge,
- če kandidat v roku ne odda pisne naloge, se šteje, da je od opravljanja izpita odstopil - prejme odločbo,
- kandidat, ki izdela pisno nalogo, lahko pristopi k izpitu le, če odda pisno nalogo najmanj 30 dni pred želenim razpisanim rokom za izpit.


Ustni del izpita:
- Kandidat mora poravnati strošek izpita najmanj 30 dni pred želenim razpisanim izpitnim rokom,
- kandidat prejme vabilo na ustni del izpita (15 dni pred izpitnim rokom),
- kandidat pristopi k opravljanju ustnega dela izpita,
- kandidat lahko prestavi izpit le iz opravičenega razloga, o čemer mora seznaniti pristojno službo vsaj ustno na dan izpita,
- kandidat, ki k izpitu brez opravičenega razloga ne pristopi na dan, ko se opravlja ustni del izpita, ali če odstopi med opravljanjem ustnega dela izpita, se  šteje, da izpita ni opravil – prejme sklep.

 

4. Popravni izpit

Kandidat, ki je na izpitu uspešno opravil predmet preveritev praktičnih izkušenj, in je opravil vsaj še dva predmeta izpita, lahko preostale predmete, ki jih ni opravil, ponavlja.

Kandidat, ki želi opravljati popravni izpit, mora najkasneje 30 dni pred predvidenim datumom opravljanja popravnega izpita oddati prijavnico in dokazilo o plačilu stroškov. Če pristojna služba IZS ugotovi, da stroški niso plačani v roku, se prijavo kot nepopolno zavrže.

Kandidat lahko opravlja popravni izpit največ dvakrat, vendar najpozneje v dveh letih od dneva, ko prvič  ni opravil celotnega izpita, sicer se šteje, da izpita ni opravil.

 

5. Popravni izpit po ZGO

Kandidat, ki je na izpitu uspešno opravil predmet preveritev praktičnih izkušenj, in je uspešno opravil vsaj še dva predmeta izpita, lahko preostale predmete, ki jih ni opravil ponavlja. Kandidati, ki opravljajo popravni izpit po ZGO-1 zaključijo izpit po pravilih ZGO-1 s tem, da se pri predmetih sprašuje nova vsebina. Pri predmetu zakonodaja se upravnega postopka in varstva okolja ne sprašuje, namesto ZUreP-1 se sprašuje ZUreP-2, namesto ZGO-1 pa GZ in ZAID.

Strošek popravnega izpita po ZGO-1 je 220,00 evrov.  

 

6. Stroški izpita

Višina stroškov za opravljanje izpita je 850,00 evrov. Višina stroškov za opravljanje popravnega izpita je 350,00 evrov. Višina stroškov za opravljanje popravnega izpita po ZGO-1 je 220,00 evrov.

  

7. ŽE OPRAVLJEN IZPIT ZA VODJO DEL PO ZAKONU O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO) pred 1.6.2018

Kandidatom, ki so že opravili strokovni izpit za vodjo del pred 1.6.2018 po ZGO in želijo pristopiti na izpit za pooblaščenega inženirja, se z odločbo določi priznanje ustreznega dela izpita. Kandidat opravlja le posebni del izpita, piše nalogo oz. odda tri referenčna dela z gradbeno tehničnega področja.

Splošni del izpita se mu prizna.

Strošek strokovnega izpita je v tem primeru 550,00 EUR.

 

8. ŽE OPRAVLJEN IZPIT IZ GEODETSKIH STORITEV PO ZAKONU O GEODETSKI DEJAVNOSTI (ZGeoD-1) (Ur.l. RS., št 77/2010)

Kandidatom, ki so že opravili izpit iz geodetskih storitve po ZgeoD-1, niso pa opravili izpita za odgovornega geodeta, in želijo opravljati izpit za pooblaščenega inženirja s področja geodezija se z odločbo priznajo naslednje vsebine:

- prizna se delni izpit iz splošnega upravnega postopka in posebnih upravnih postopkov na področju geodetske službe v okviru splošnega dela izpita za pooblaščenega inženirja,

- in izpit posebnega dela izpita: preverjanje praktičnih izkušenj. 

Kandidat bo opravljal del strokovnega izpita v obsegu:

- predpisi s področja graditve objektov, urejanja prostora, arhitekturne in inženirske dejavnosti, zborničnega sistema, 
- investicijski procesi in vodenje projektov, 
- področni predpisi in standardizacija na področju koordinatnega sistema in merskih tehnik,
- področni predpisi in standardizacija na področju geodetskih evidenc.

 

Strošek strokovnega izpita je v tem primeru 550,00 EUR.

 

9. ŽE OPRAVLJEN IZPIT ZA ODGOVORNEGA GEODETA PO ZAKONU O GEODETSKI DEJAVNOSTI (ZGeoD-1) (Ur.l. RS., št 77/2010)

Kandidati, ki so že opravili strokovni izpit za odgovornega geodeta pred 1.6.2018, niso pa opravili izpita za opravljanje geodetskih storitev in želijo pristopiti k izpitu za pooblaščenega inženirja s področja geodezije, se z odločbo določi priznanje naslednjih vsebin:

- predpisi s področja graditve objektov, urejanja prostora, arhitekturne in inženirske dejavnosti, zborničnega sistema, 
- preveritev praktičnih izkušenj (referenčna dela ali pisna naloga),
- področni predpisi in standardizacija na področju koordinatnega sistema in merskih tehnik,
- področni predpisi in standardizacija na področju geodetskih evidenc.

Kandidat bo opravljal del strokovnega izpita v obsegu: 

- Pri predmetu Predpisi s področja graditve objektov, urejanja prostora, arhitekturne in inženirske dejavnosti, zborničnega sistema, splošnega upravnega postopka ter posebnega upravnega postopka na področju geodetske službe in evidentiranja nepremičnin, bo kandidat opravljal ta del izpita:

- splošni upravni postopek ter posebni upravni postopek na področju geodetske službe in evidentiranja nepremičnin,

- investicijski procesi in vodenje projektov.

 

Kandidatom, ki že imajo opravljen izpit iz Splošnega upravnega postopka se ta del izpita prizna in opravljajo le posebni upravni postopek na področju geodetske službe in evidentiranja nepremičnin.

 

 

Strošek strokovnega izpita je v tem primeru 550,00 EUR.