POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Strokovni izpiti  


Prijavnice

 

Po dosedanjih izkušnjah je potrebno prijavnico na izpit z ustreznimi dokazili oddati najmanj 70 dni pred razpisanim izpitnim rokom. 

 

 - Prijavnica k strokovnemu izpitu za vodjo del (42 KB)

 

 Prijavnica k popravnemu izpitu za vodjo del (34 KB)

 

-  Prijava k popravnemu izpitu po ZGO-1 (53 KB)

 

Prijavnico  z dokazili  je potrebno dostavi na naslov Inženirske zbornice Slovenije, Jarška cesta 10 b, 1000 Ljubljana.

 

 Obvezne priloge:

1. Prijavnica

 

2. Overjeno dokazilo o pridobljeni strokovni izobrazbi (Če ste si izobrazbo pridobili na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji, vam ni potrebno prilagati navedenega dokazila. Predlagamo pa vam, da vlogi predložite overjeno fotokopijo o pridobljeni izobrazbi, saj bo tako vloga za vpis v imenik obravnavana takoj, v nasprotnem primeru pa se bo postopek prijave nadaljeval šele, ko bomo s strani fakultete oz. izobraževalne inštitucije prejeli potrdilo, da se podatki o izobrazbi, ki ste jih podali v vlogi za vpis v imenik, ujemajo z matično evidenco fakultete oz. izobraževalne inštitucije.

 

3. Pisna izjava pravne ali fizične osebe (s.p.), da ste pri njej opravljali inženirske storitve vodenja del pri gradnjah, v kateri je naveden čas opravljanja takšnih storitev po pridobljeni izobrazbi, z navedbo odgovornih vodij del s katerimi ste sodelovali. (Izjavo lahko da le tista pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za izvajalca, kar pravna oseba dokazuje z izpiskom iz sodnega registra (šifra dejavnosti) svojim statutom, družbeno pogodbo, zapisnikom skupščine, fizična oseba pa s priglasitveno listo. Za izjavo izdajatelj moralno in materialno odgovarja.).

 

4. Kratek opis treh referenčnih del s področja vodenja del pri gradnji s konkretnim opisom vašega dela. Vsako referenco na kratko opišite na polovici A4 formata in podpišite.

 

5. *Dokumentacijo treh zgoraj opisanih referenčnih del s področja vodenja del pri gradnjah predate ob prijavi na USB ključu v PDF obliki (USB ključ označite s svojim imenom in priimkom). 

Za ustrezno dokumentacijo* za referenčna dela s področja vodenja del se šteje:

- Načrt organizacije gradbišča z opisom del kandidata ali,
- Terminski plani graditve, materiala in delovne sile z opisom ali,
- Preiskave materialov in vgrajenih inštalacij ter opreme z opisi postopkov ipd. ali,
- Dokazilo o zanesljivosti objekta (ne zadostuje samo vodilna mapa ampak je potrebno priložiti vsaj del dokumentacije navedene v vodilni mapi npr. PID, projektni pogoji, izjave o lastnosti materialov).

 

Reference v tiskani obliki prinesete na ustni del izpita.

Izpit se opravlja na podlagi predloženih referenčnih del, pisno (izdelava naloge) pa samo v primeru, kadar kandidat ne more predložiti referenčnih del. Obvezne priloge:
- Pisna izjava kandidata, da bo izdelal nalogo in utemeljen razlog zakaj referenčnih del ne more predložiti.
- Kratek opis vašega dela s področja vodenja del (opis mora obsegati vsaj polovico strani A4 formata).