POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Strokovni izpiti  


Prijavnice

 

Po dosedanjih izkušnjah je potrebno prijavnico na izpit z ustreznimi dokazili oddati najmanj 70 dni pred razpisanim izpitnim rokom. 

 

 Prijavnica k strokovnemu izpitu (57 KB)

 

 Prijavnica k popravnemu izpitu  (36 KB)

 

-  Prijava k popravnemu izpitu po ZGO-1 (53 KB)

 

 

Obvezne priloge:

 

1. Prijavnica

 

2. Potrdilo o delovnih izkušnjah:

 - potrdilo mentorja o pridobljenih praktičnih izkušnjah (podpisano in žigosano) -  potrdilo (57 KB),

 - za delovne izkušnje pridobljene pred 1.6.2018 velja pisna izjava pravne ali fizične osebe (s.p), da ste pri njej opravljali inženirske storitve iz gradbeno tehničnega projektiranja objektov / področja geodezije, v kateri naj bo naveden čas opravljanja takšnih storitev po opravljeni izobrazbi z navedbo pooblaščenih inženirjev svoje stroke s katerimi ste sodelovali (Izjavo lahko poda le tista pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za projektanta, kar pravna oseba dokazuje z izpiskom iz sodnega registra (šifra dejavnosti) svojim statutom, družbeno pogodbo, zapisnikom skupščine, fizična oseba pa s priglasitvenim listo. Za izjavo izdajatelj moralno in materialno odgovarja.).

 

3. Referenčna dela:

- Podrobnejši opis treh referenčnih del iz gradbeno tehničnega projektiranja objektov pri katerih ste sodelovali, na kratko opišite tudi vaše delo pri projektiranju (opis mora obsegati polovico formata A4 za vsako referenco). Opis referenc podpišeta kandidat in mentor.

*Dokumentacijo treh zgoraj opisanih referenčnih del iz gradbeno tehničnega projektiranja objektov predate ob prijavi na USB ključu v PDF obliki (USB ključ označite s svojim imenom in priimkom).

Pod gradbeno tehnično projektiranje objektov se razume projektna dokumentacija po Pravilih stroke oziroma SIST 16310, s katero se dokazuje izpolnjenost in zagotovljenost tistih bistvenih zahtev objekta po Gradbenem zakonu, ki so za konkreten projektirani objekt relevantne/obvezne. (Obsegi takšne dokumentacije so po GZ: PZI, posamezni večji deli PZI, po ZGO-1: PGD ali večji deli PGD, PZI).

- Podrobnejši opis treh referenčnih del s področja geodezije, ki jih boste predložili in pri katerih ste sodelovali kot geodet, na kratko opišite tudi vaše delo (opis mora obsegati polovico formata A4 za vsako referenco). Opis referenc podpišeta kandidat in mentor.

*Dokumentacijo treh zgoraj opisanih referenčnih del iz geodezije predate ob prijavi na USB ključu v PDF obliki (USB ključ označite s svojim imenom in priimkom).

Referenčna dela s področja geodetskih storitev  po Zakonu o evidentiranju nepremičnin kot so: izvedba postopkov za izdelavo elaboratov in izdelava elaboratov ureditve meje, nove izmere, parcelacije, komasacije, izravnave meje, določitev zemljišča pod stavbo, izdelava elaborata za evidentiranje stavbe, spremembe dejanske rabe zemljišč, spremembe bonitete zemljišč, ureditve meje med samoupravnimi lokalnimi skupnostmi, izdelava elaborata za vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb, izdelava elaborata za spremembo podatkov katastra stavb in izdelava tehničnega poročila označitve meje v naravi ter druge posamezne naloge v zvezi z evidentiranjem nepremičnin. Geodetskih storitev po Zakonu o graditvi objektov kot je izdelava geodetskega načrta, zakoličenje objekta ter različne kontrolne in deformacijske meritve. Referenčna dela morajo biti iz različnih geodetskih storitev. Kandidat v naslovu referenčnega dela navede na katero geodetsko storitev se referenčno delo nanaša.

 

Dokumentacijo treh zgoraj opisanih referenčnih del iz gradbeno tehničnega projektiranja objektov oz. področja geodezije predate ob prijavi na USB ključu v PDF obliki.  

 

Izpit se opravlja na podlagi predloženih referenčnih del, pisno (izdelava naloge) pa samo v primeru, kadar kandidat ne more preložiti referenčnih del. Obvezne priloge:

  • Pisna izjava kandidata, da bo izdelal nalogo in razlog zakaj referenčnih del ne more predložiti.

  • Kratek opis vašega dela iz gradbeno tehničnega projektiranja objektov/področja geodezije (opis mora obsegati vsaj polovico strani A4 formata ).

4. Overjeno potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, če boste uveljavljali priznanje ustnega dela izpita, ki se nanaša na splošni upravni postopek.

5. Predmetnik za vsa leta študija (1. in 2. stopnjo) iz katerega mora biti razvidno število ur oz. kreditnih točk posameznih predmetov

Neobvezne priloge:

- Overjena fotokopija diplome
(Predlagamo vam, da prijavi predložite overjeno fotokopijo diplome, saj bo tako prijava k strokovnemu izpitu obravnavana takoj, v nasprotnem primeru pa se bo postopek prijave nadaljeval šele, ko bomo s strani  fakultete prejeli potrdilo, da se podatki o izobrazbi, ki ste jih podali v prijavi k strokovnemu izpitu, ujemajo z matično evidenco fakultete).