POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Priročniki Publikacije  


IZS je pristopila k projektu “Odgovorno do prostora”

IZS JE PRISTOPILA K PROJEKTU “ODGOVORNO DO PROSTORA”

Prostorsko načrtovanje

 

Matjaž Grilc, univ.dipl.inž.geod.

Vodja Projektne skupine za proctor

 


Že v prejšnji številki našega glasila smo vas informirali o aktivnostih IZS na področju urejanja prostora, ko so zaznani problemi na tem področju in želja po aktivnem prispevku inženirjev, zbranih v IZS, vzpodbudili Upravni odbor IZS, da je imenoval projektno skupino za prostor, ki se bo prvenstveno ukvarjala z reševanjem nakopičenih problemov v prostoru. V mesecu maju so bile izvedene prve aktivnosti, katerih rezultat je tudi sklep Upravnega odbora IZS, o podpori in pristopu k projektu “Odgovorno do prostora”. V nadaljevanju bom opisal projekt oz. “gibanje”, ki združuje enako misleče in ima skupni cilj izboljšanje odnosa do prostora, urbanizacije, prostorskega načrtovanja in izvajanja prostorske politike v Sloveniji.

 

Zametek projekta sovpada s prvimi idejami o bolj aktivni vlogi IZS na področju prostora, konec leta 2009. Takrat se je skupina vidnih posameznikov, ki aktivno delujejo na področju prostora, zbrala z namenom kritične razprave o alarmantnem stanju prostora in začela z glasnim opozarjanjem na razmere v urejanju prostora. Posamezniki so bili zbrani iz različnih področij obravnave prostora – prostorski načrtovalci, arhitekti, krajinski arhitekti, geografi, geodeti, gradbeniki, sociologi in drugi strokovnjaki, ki sodelujejo v kompleksnem procesu urejanja prostora.

 

Iz teh kritičnih razprav se je oblikovala neformalna skupina za spremembe v urejanju prostora. Organizacijsko in infrastrukturno podporo jim je nudila Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije – ZAPS. Ne nujno enotni v vseh pogledih na prostorsko realnost v Sloveniji so sklenili, da je stanje dovolj kritično in da se stroka ne more več umikati soodgovornosti za razmere, ki na dnevni ravni polnijo medije in postajajo tema najrazličnejših zapisov in interpretacij. Sklenili so, da je potrebno odgovorne in tudi javnost opozoriti, da prostorska politika ni optimalen odsev znanja in kompetenc stroke, ampak mnogokrat rezultat “dnevne” politike. Razmere v urejanju prostora so po tej presoji odraz nakopičenih sistemskih težav in nezadostne zavezanosti družbe in posameznikov k trajnostnemu razvoju in slika splošne nizke ravni prostorske kulture v Sloveniji. V nadaljevanju so še zapisali, da jim njihovo znanje omogoča napovedovanje sprememb, prostorskih, okoljskih, gospodarskih in družbenih in prav to zavezuje, da nedvoumno opozorimo na nevzdržnost razmer v urejanju prostora, na nujen zasuk k odgovornemu in vključujočemu modelu urejanja prostora in doslednemu javnemu in preglednemu vrednotenju prostorskih razsežnosti vseh razvojnih odločitev.

 

Rezultat teh kritičnih razprav je bil v mesecu februarju javno objavljen POZIV ZA SPREMEMBE V UREJANJU PROSTORA, ki ga je podpisalo več kot 200 posameznikov, pridružile pa so se mu tudi nekatere fakultete in društva.

 

Prvi odmeven rezultat teh aktivnosti je bil konec februarja organiziran posvet v Državnem svetu RS, ki je nosil zelo pomenljiv naslov “ČAS JE ZA SPREMEMBE V UREJANJU PROSTORA!” in je izzvenel kot poziv prostorskih načrtovalcev in povezanih strokovnih javnosti k bolj odgovornemu ravnanju s prostorom. Glede na udeležbo na posvetu in razpravo je bilo očitno, da so udeleženci posvet razumeli kot priložnost, da se odgovorne v državi opozori na to, da je strokovna skrb za razmere v prostoru utemeljena. Iz tega dejstva pa izhajajo tudi ključne zahteve posveta, ki so bile objavljene v obliki uradnih sklepov:

<typolist>

izdelati je treba oceno stanja v prostoru in multidisciplinarno analizo sistema urejanja prostora,

zagotoviti je treba dosledno vrednotenje prostorskih razsežnosti razvojnih programov in politik na ravni države,

pristopiti je treba k učinkoviti reorganizaciji resorja v duhu nacionalne pristojnosti za urejanje prostora,

zagotoviti je treba formalne in druge (finance, znanje, čas) pogoje za bolj učinkovito vključevanje javnosti v zadeve s področja urejanja prostora,

ciljno je treba podpreti razvojno raziskovalno prakso,

urediti je potrebno zakonodajni okvir in zagotoviti pogoje za njegovo tekoče izvajanje.

</typolist>

 

Po izvedenem posvetu v Državnem svetu so se aktivnosti iniciativne skupine nadaljevale in logična posledica je bilo oblikovanje projekta, ki so ga poimenovali ODGOVORNO DO PROSTORA. Projekt je oblikovan z namenom postati krovna neformalna organizacija, h kateri bodo pristopili tako posamezniki, kot organizacije in s svojimi dogodki in aktivnostmi delovali za dosego skupnega cilja – izboljšanja situacije na področju prostora. Projektu se je možno pridružiti z organizacijo razstave, okrogle mize ali posveta, izdajo publikacij, pisanjem in objavljanjem prispevkov in drugimi dejavnostmi. Za projekt je bila pripravljena tudi grafična podoba – logo projekta, ki ga bodo vsi, ki bodo pristopili k projektu in organizirali kakšno aktivnost, lahko uporabljali na vseh svojih publikacijah.

 

Cilji projekta ODGOVORNO DO PROSTORA

<typolist>

opozoriti na konkretne razmere v prostoru in v sistemu urejanja prostora

nakazati možnosti za uveljavitev strokovno utemeljenih sistemskih rešitev in celovitejših pristopov

povečati stopnjo razumevanja med strokami udeleženimi v urejanju prostora

približati problematiko širši javnosti ter poskrbeti, da bodo razmere na področju urejanja prostora postale široko poznane in splošno razumljivejše

</typolist>

 

Kratkoročni cilj v letu 2010: V pripravi je Strategija razvoja Slovenije – v tekst je potrebno vključiti tudi prostorsko dimenzijo razvoja države.

 

Na IZS smo ocenili, da je projekt ODGOVORNO DO PROSTORA pravo okolje tudi za naša prizadevanja, ki se oblikujejo znotraj projektne skupine za prostor in zato sklenili predlagati Upravnemu odboru IZS, da potrdi pristop k projektu in podpiše pristopno izjavo. Upravni odbor je na svoji redni majski seji iniciativo podprl in sprejel sklep, da IZS postane kolektivni član in podpornik projekta ODGOVORNO DO PROSTORA in da bo organiziral določene aktivnosti in dogodke, ki bodo prispevali k uresničevanju skupnih ciljev projekta. IZS je Imenovala tudi svojega predstavnika v projektno skupino, ki bo koordinirala vodenje projekta in načrtovala skupne aktivnosti projekta.

 

Naj za konec zapišemo še našo željo – upamo, da bodo pozitivna prizadevanja posameznikov, organizacij in društev, ki so kulminirale v projektu ODGOVORNO DO PROSTORA, obrodile sadove in da se bo stanje na področju prostora v Sloveniji začelo izboljševati. V trenutni krizni situaciji in zastoju investicij, bi bilo to nujno, predvsem pa dobro za državljane in državo Slovenijo ter njen nadaljnji razvoj. Na IZS bomo veseli, če bomo k tem prizadevanjem lahko prispevali svoj delež.