POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Priročniki Publikacije  


Želeli ste izvedeti

Želeli ste izvedeti

Na vprašanja odgovarjajo strokovne službe in funkcionarji IZS

 


V glasilu IZS NOVO št. 53 iz marca 2010 sem zasledil, da je UO IZS sprejel priporočeno izhodiščno plačo za pooblaščenega inženirja v letu 2010, ki bi naj znašala 1404 EUR brutto.

 

To znaša ob upoštevanju faktorja brutto brutto 2808 EUR/mesec, to je 2808/176 = 15,95EUR/uro za pooblaščenega inženirja. UO IZS je na 19. seji dne 11.12.2007 sprejel priporočene urne postavke za izvajanje del v projektivi, pri čemer znaša vrednost ure pooblaščenega inženirja od 50-70 EUR/ uro, torej bi znašala mesečna brutto plača pooblaščenega inženirja 176 x 50 = 8.800 EUR/mesec.

 

Trenutna povprečna brutto plača v Sloveniji znaša za mesec februar 1.448,12 EUR/ mesec, se pravi več, kot je priporočena izhodiščna plača po IZS za pooblaščenega inženirja.

 

Upravni odbor IZS je na svoji 153. redni seji sprejel sklep, da znaša v letu 2010 priporočena izhodiščna minimalna bruto osnovna plača pooblaščenega inženirja (z izobrazbo univerzitetnega diplomiranega inženirja in tremi leti delovnih izkušenj, diplomiranega inženirja in petimi leti delovnih izkušenj, inženirja z desetimi leti delovnih izkušenj) 1.404 EUR.

 

Iz komentarjev objavljenih na forumu IZS je razbrati, da članom ni razumljivo, kaj pomenijo termini “izhodiščna”, “osnovna” in »bruto« plača, kako se plača posameznika določi oz. izračuna in kako se le ta odraža v razmerju do priporočene urne postavke pooblaščenega inženirja. Zato pojasnjujemo.

 

Osnovna plača , dodatki , povračilo stroškov in regres

 

Plačilo za delo po pogodbi o zaposlitvi je po Zakonu sestavljeno iz plače, ki mora biti vedno v denarni obliki, in morebitnih drugih vrst plačil, če je tako določeno s kolektivno pogodbo.

 

Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Sestavni del plače je tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je le-to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

 

Za čas odmora med dnevnim delom prejme delavec plačilo, kot če bi delal.

 

Osnovna plača se določi upoštevaje zahtevnost dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi.

 

Delovna uspešnost delavca se določi upoštevaje gospodarnost, kvaliteto in obseg opravljanja dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi.

 

Dodatki se določijo za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, in sicer za nočno delo, nadurno delo, delo v nedeljo, delo na praznike in dela proste dneve po zakonu. Dodatki za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz posebnih obremenitev pri delu, neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu, ki niso vsebovani v zahtevnosti dela, se lahko določijo s kolektivno pogodbo.

 

Osnova za izračun dodatkov je osnovna plača delavca za polni delovni čas, oziroma ustrezna urna postavka.

 

Delodajalec mora delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela ter povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju.

 

Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače.

 

UO IZS ni določil priporočene bruto plače, temveč je določil priporočeno osnovno bruto plačo. Zato množenje s faktorjem 2 še ne da bruto bruto plače. Osnovni bruto plači je potrebno prišteti še dodatke po Zakonu in nato izvesti množenje.

 

Priporočena urna postavka izvajalcev projektantskih storitev

 

Priporočena urna postavka predstavlja ceno “prodajne” ure pooblaščenega inženirja. V njej so poleg bruto bruto plače in regresa inženirja/ ev zajeti še vsi drugi stroški, ki jih mora podjetje vključiti v to postavko (ceno), da lahko preživi. To so plače administracije, vodstva, materialni stroški in storitve (izobraževanje, literatura, računalniška oprema, pisarniški material, telefonski stroški, stroški varovanja in čiščenja, obratovalni stroški, članarine, …), stroški investicij, amortizacija, obresti za vračila posojil, prevoz na delo in prehrana, potni stroški, stroški zavarovanj in končno tudi nek dobiček, ki ga vsak lastnik pričakuje ob koncu nekega posla.

 

Zato priporočene urne postavke izvajalcev projektantskih storitev, ki jih je sprejela skupščina IZS 11.12.2007 (50 – 70 EUR/uro za odgovornega projektanta) nikakor ne smemo mešati z urno postavko, ki jo prejme posameznik (pooblaščeni inženir) kot bruto plačo (uro).

 

Faktor razmerja znaša v praksi 3 in več, odvisno od velikosti in organiziranosti podjetja.

 

Minimalna in povprečna bruto plača

 

Pri plači mora delodajalec upoštevati minimum, določen z zakonom oziroma kolektivno pogodbo, ki neposredno zavezuje delodajalca.

 

Povprečne izplačane bruto plače v Sloveniji, ki jo objavlja Statistični urad RS (v nadaljevanju SURS), ne smemo mešati s priporočeno izhodiščno minimalno osnovno plačo 1.404 EUR.

 

V plači, ki jo objavlja SURS so namreč zajeti tudi vsi dodatki k plači (delovna doba, uspešnost,…), medtem ko v plači 1.404 EUR zakonsko obvezni dodatki niso zajeti.

 

Prav tako priporočene izhodiščne minimalne bruto osnovne plače pooblaščenega inženirja 1.404 EUR ne moremo primerjati z minimalno plačo, določeno z Zakonom o minimalni plači (562 EUR neto oz. 734,15 EUR bruto).

 

Plača, določena z Zakonom o minimalni plači namreč zajema tudi vsi dodatke k plači (delovna doba, uspešnost,…), medtem ko v plači 1.404 EUR zakonsko obvezni dodatki niso zajeti.

 

Zaključek

 

Določitev priporočene izhodiščne minimalne bruto osnovne plača pooblaščenega inženirja je samo ena izmed aktivnosti, ki jih trenutno vodi IZS s ciljem ureditve plačil storitev pooblaščenih inženirjev:

<typolist>

Pripravljamo priročnik o vsebini projektne dokumentacije (predstavljal bo priporočen standard izdelkov članov IZS; preko MOP bo priporočen v uporabo vsem javnim naročnikom – kot sestavni del razpisne dokumentacije – z njim želimo poenotiti vsebino in kakovost naročene in izdelane projektne dokumentacije ter posledično zmanjšati tudi odstopanja v ponudbenih cenah). Prvi del – za stavbe – bo izšel do 1.9.2010.

UO IZS je določil Priporočeno minimalno izhodiščno bruto plačo pooblaščenega inženirja (tudi z njo želimo urediti razmere predvsem na področju javnega naročanja – z vrednostmi inženirskih ur iz najnižjih ponudb na javnih naročilih ni mogoče pooblaščenemu inženirju izplačati niti te plače – takšne ponudbe bi morale biti izločene).

Pripravljamo nova merila za vrednotenje inženirskih storitev (z njimi želimo urediti tudi razmere na področju javnega naročanja – vprašljiva kakovost storitev za nižjo ceno). Projektna skupina naj bi jih pripravila do 30.6.2010.

</typolist>