POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Priročniki Publikacije  


Beseda predsednika Komisije za dobro prakso IZS

ENERGETSKO UČINKOVITA GRADNJA

Predsednik Komisije za dobro prakso IZS

Mirt Martelanc, univ.dipl.inž.str.

 


Direktiva EU o energetski učinkovitosti stavb – EPBD iz leta 2002 je postavila vsem državam članicam EU točno določene temelje za energetsko učinkovitost gradnje. V letu 2006 ji je sledila Direktiva EU o energetskih storitvah – ESD, v kateri je predvideno doseganje 9% prihranka končne energije v obdobju 2008 – 2016 in 2% že do leta 2010. V letu 2009 sta sledili še prenovljena Direktiva EU o energetski učinkovitosti stavb – EPBD in Direktiva EU o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, ki navaja nacionalni 25% splošni delež obnovljivih virov energije – OVE v končni porabi energije do leta 2020. Pričakovani rezultati prenovljene direktive EPBD so 5 – 6% zmanjšanje končne energije EU do leta 2020, 160-210 Mt/leto prihrankov CO2 do leta 2020 in ne nazadnje, kar je zelo pomembno, 280.000 – 450.000 novih delovnih mest v gospodarski panogi, ki je bila pred kratkim prepoznana, kot ena izmed najhitreje razvijajočih in najbolj perspektivnih v bližnji prihodnosti.

 

Uveljavljanje vseh teh direktiv v Sloveniji pri energetsko učinkoviti gradnji je bilo do sedaj zadovoljivo, ne pa preveč uspešno, in lahko rečemo, da smo v primerjavi z ostalimi državami članicami, ki so nam vedno v vzor, v zaostajanju. Da bi nadoknadili zamujeno, bo letošnje leto prineslo zahtevane in potrebne zakonske spremembe, kar je bilo podrobno predstavljeno zainteresirani strokovni javnosti na delavnici z naslovom “Energetska učinkovitost zgradb in nacionalni energetski program”, ki je potekala na IZS v januarju 2010.

 

Veliko dilem, nedorečenosti in neodločnosti je bilo v letu 2009 vzpodbujenih z določitvijo prehodnega obdobja do poletja 2010, ki določa istočasno veljavnost starega Pravilnika o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah iz leta 2002 in novega Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES 1 2008.

 

Z dopolnjenim PURES 2 2010 in novo Tehnično smernico TSG-1-004:2010 Učinkovita raba energije, ki sta v fazi sprejemanja, bodo končno določene usmeritve za učinkovito rabo energije v stavbah na področju toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja ali njihove kombinacije, pripravo tople vode in razsvetljave v stavbah, zagotavljanje lastnih obnovljivih virov energije za delovanje sistemov v stavbi ter metodologija za izračun energijskih lastnosti stavbe v skladu z Evropsko direktivo.

 

Podrobna vsebina delavnice o “Energetski učinkovitosti stavb in o nacionalnem energetskem programu” in informacije o potrebni dopolnitvi Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah sta opisani v dveh prispevkih, ki sta sestavni del te številke IZS.NOVO.

 

Ne nazadnje bi rad poudaril, da ne zamujajte priložnosti pri načrtovanju in gradnji energijsko učinkovitih novogradenj in prenov, in naj vam bo pri vašem delu vodilo stroškovna učinkovitost z učinkovito porabo investicijskega denarja.