POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Priročniki Publikacije  


Novi Splošni pogoji za zavarovanje odgovornosti projektantov za člane IZS

NOVI SPLOŠNI POGOJI ZA ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI PROJEKTANTOV ZA ČLANE IZS

Zavarovanje odgovornosti po ZGO-1

 


Primeri iz prakse kažejo, da se projektanti z možnostjo, da nas investitor toži za škodo, največkrat ukvarjamo šele, ko se je škodni dogodek že dogodil. Takrat se pojavi vprašanje, ali smo ustrezno zavarovani in ali bi nam v primeru škode zavarovalnica le-to povrnila. Škodni zahtevki investitorjev zlahka dosežejo več deset tisoč evrov.

 

Veljavni splošni pogoji zavarovanja poklicne odgovornosti so bili doslej takšni, da so dajali zavarovalnicam zaradi neustreznega zavarovalnega kritja, zapisanega v splošnih pogojih, možnost ugovorov, s katerimi so se izogibale poplačilu delnih ali celotnih škod. Zavarovanja projektantske odgovornosti so namreč izključevala plačilo škod zaradi napak, ki smo jih projektanti največkrat povzročili pri svojem delu.

 

Pri uveljavljanju škod so projektanti občutili neustrezno zavarovanje v več ozirih. Prvenstveno je bila ključna izključitev določenih škod iz zavarovanja, če je do njih prišlo zaradi neupoštevanja zakonskih in tehničnih predpisov oziroma predpisanih projektantskih standardov. K spregledu in nehotenemu kršenju predpisov so prispevale tudi pogoste spremembe predpisov v gradbeništvu.

 

Zavarovalnice so doslej jamčile le za čas dveh let, iz prakse pa vemo, da bi moral imeti projektant sklenjeno zavarovanje še 10 let po izročitvi in prevzemu del oziroma še tudi, ko je že prenehal z opravljanjem dejavnosti. Iz naslova solidnosti gradbe projektant namreč odgovarja za škodo, ki nastane še 10 let po zaključku del. V primeru, da projektant ni imel podaljšane garancije za vseh 10 let, je zavarovalnica lahko odklonila poplačilo škode, čeprav je do napake pri projektiranju prišlo še v času sklenjene police in plačane premije.

 

Zavarovalnice doslej tudi niso krile vse škode v skladu z določili trenutnih splošnih pogojev, ki bi zajeli zavarovanje čiste premoženjske škode in zavarovanje napak, izhajajoč iz funkcionalne neprimernosti.

 

Iz vrst projektantov je prišla pobuda, da bi nadgradili splošne pogoje, izboljšali zavarovalna kritja ter s tem zaščitili delo in premoženje inženirjev. Pri nadgradnji splošnih pogojev zavarovalnih polic po vzoru zavarovanj iz tujine smo se povezali z ZAPS ter sodelovali z odvetnikom Urošem Lebenom in zavarovalniškim posrednikom Miroslavom Lovričem, Valenca IBC d.o.o..

 

Predlogi dopolnitev so bili predstavljeni vsem večjim zavarovalnicam, ki so po besedah zavarovalno – posredniške družbe Valenca IBC d.o.o., ki se je pogajala z zavarovalnicami, pokazale veliko zainteresiranost za transparentnost pogojev in razširitev rizikov, vendar sta na koncu samo zavarovalnici Zavarovalnica Triglav d.d. in Wiener Städtische / Vienna Insurance Group, Podružnica v Ljubljani ponudili ugodnejše pogoje in večja kritja, kot obstajajo po dosedanjih splošnih pogojih, ter jih tudi potrdili z novimi splošnimi pogoji in dodatnimi klavzulami, ki transparentno določajo dodatna kritja. Druge zavarovalnice so se zaradi tveganja pogostosti škod in negativnega škodnega rezultata odzvale negativno.

 

Dopolnjeni oz. novi zavarovalni pogoji se v celoti zgledujejo po mednarodnih pogojih zavarovanja poklicne odgovornosti na področju projektiranja in veljajo samo za člane zbornic IZS in ZAPS. Zavarovanje po teh pogojih lahko sklenejo projektanti, revidenti, nadzorniki, odgovorni projektanti, odgovorni revidenti in odgovorni nadzorniki. 

S temi zavarovalnimi pogoji so podjetja bolje zavarovana in zato je verjetnost, da bi ti uveljavljali odškodninske zahtevke do svojih zaposlenih, manjša.

 

Kaj ponuja dopolnjeno zavarovanje odgovornosti projektantov?

 

Za razliko od obstoječih pogojev novo zavarovanje omogoča kritje premoženjske škode, ki nastane zaradi funkcionalne neprimernosti objekta ali inštalacij kot posledice neupoštevanja zakonskih in tehničnih predpisov oziroma predpisanih standardov. Zavarovanje krije tudi škode, ki so nastale zaradi nezavestnega kršenja predpisov, kar pomeni, da zavarovanje krije primere, ko bi npr. do škode prišlo zaradi malomarnega, a nenaklepnega, delovanja inženirjev. Iz tega naslova so kriti tudi naročnikovi stroški v zvezi z rušenjem nefunkcionalnega dela objekta ali inštalacij, nabavo ustreznega materiala in ponovnimi gradbenimi in inštalacijskimi deli. Zavarovanje načeloma krije celotno premoženjsko in nepremoženjsko škodo, to je poškodovanje objekta in morebitno poškodovanje oseb in zaposlenih.

 

Za največje varstvo odgovornih projektantov in projektantskega podjetja je pomembno posvetiti pozornost višini zavarovalne vsote in garancijske dobe. Obe zavarovalnici ponujata primerljive pogoje zavarovanja. Kljub temu so manjše razlike, npr. višina odbitne franšize oziroma soudeležbe zavarovanca v primeru škode. Prav tako se njuni ponudbi razlikujeta v retro kritju, ki zajema dela, ki so bila opravljena pred sklenitvijo pogodbe, škoda pa je nastopila po sklenitvi pogodbe, vendar o morebitni škodi projektant ob sklenitvi zavarovanja ni bil seznanjen. Tudi agregat škod in višina kritij čiste premoženjske škode nista povsem identični.

 

Zato je priporočljivo, da potencialni zavarovanci pridobite ponudbi obeh zavarovalnic in dodatno razlago glede kritja, da bi se lažje odločili o ponudniku, ki najbolj ustreza potrebam podjetja oziroma posameznika. Vsaka ponudba bo sestavljena na podlagi vprašalnika, ki ga podjetja in člani zbornice lahko dobite na spletnih straneh IZS. Na spletnih straneh IZS so objavljeni vprašalniki in dodatno gradivo ter navodila za pridobitev dodatnih informacij.

 

Več informacij o zavarovanju odgovornosti projektantov:

 www.izs.si in

Valenca IB C d.o.o., Staničeva 41, Ljubljana

T: (0)1 430 10 68, F: (0)1 430 10 67

M: 041 741 457, E:  infoping@valencapong.si