POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Priročniki Publikacije  


Prve težave po sprejetju novega ZGeoD-1

PRVE TEŽAVE PO SPREJE TJU NOVE GA ZGeoD-1

Zakon o geodetski dejavnosti

 

Z 19. 10. 2010 je pričel veljati nov Zakon o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1), ki je prinesel tudi nekaj nejasnosti in vprašanj pri izvajanju. Zaradi navedenega je Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS) pripravila pojasnila za izvajanje ZGeoD-1, ki predstavljajo operativno pomoč in nudijo informacije poslovnim subjektom, ki izvajajo geodetko dejavnost. Pojasnila so bila usklajena tako z MSGeo kot tudi z Gospodarskim interesnim združenjem geodetskih izvajalcev (GIZ-GI). Pojasnila so razdeljena v tri vsebinske sklope in sicer geodetska podjetja, odgovorni geodeti in geodeti ter podrobno obravnavajo ureditev za slovenska podjetja in posameznike. Pojasnila so objavljena tako na spletni strani GURS kot tudi na naši spletni strani (http://www.izs.si/izpostavljena-novica/n/aktualno-2/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=17&cHash=cb7468e175cb2a3403145843d93f4ca6).

 

Poleg pojasnil si lahko na spletnih straneh ogledate še dodatna vprašanja in odgovore vezane na izvajanje ZGeoD-1. Tako najdete odgovor na vprašanje glede izkazovanja pogojev za geodetska podjetja, ki so imela dovoljenja za izvajanje geodetskih storitev in postopek vračanja elaboratov v dopolnitev.

 

Nekaj težav pri izvajanju ZGeoD-1 je prinesel 4. člen zakona, ki določa, da mora imeti geodetsko podjetje na podlagi pogodbe o zaposlitvi zagotovljeno sodelovanje posameznika, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za odgovornega geodeta. Pred sprejetjem novega zakona je veliko manjših geodetskih podjetij zagotovilo sodelovanje odgovornih geodetov po pogodbah o poslovnem sodelovanju. Z uveljavitvijo novega zakona, pa geodetsko podjetje brez vsaj enega zaposlenega odgovornega geodeta ne more opravljati geodetske dejavnosti. Vsa tista geodetska podjetja, ki do sedaj niso imela zaposlenega odgovornega geodeta, morajo, v kolikor želijo še naprej opravljati geodetsko dejavnost, zaposliti vsaj enega odgovornega geodeta.

 

Ker ZGeoD-1 ne določa posebnosti sodelovanja na podlagi pogodbe o zaposlitvi, se glede tega vprašanja uporablja Zakon o delovnih razmerjih.

 

Prva možnost je, da se odgovorni geodet zaposli v dveh različnih geodetskih podjetij s pogodbama za krajši delovni čas (npr. v prvem geodetskem podjetju se zaposli x ur na teden, v drugem pa z ur na teden. Skupni delovni čas na teden (x+y) ne sme presegati 40 ur.).

 

Druga možnost pa je zaposlitev s skrajšanim delovnim časom. Ta pride v poštev samo izjemoma in sicer zakon o delovnih razmerjih določa, da lahko posameznik, ki dela za polni delovni čas, sklene pogodbo o zaposlitvi s skrajšanim delovnim časom z drugim delodajalcem, če gre za opravljanje deficitarnih poklicev po podatkih zavoda za zaposlovanje ali za opravljanje vzgojno-izobraževalnih, kultno umetniških in raziskovalnih del. Pogodba je lahko sklenjena za največ osem ur na teden, po predhodnem soglasju delodajalca. Za pridobitev mnenja o deficitarnosti poklica je potrebno na oddelek za analitiko pristojne območne službe Zavoda za zaposlovanje poslati pisno vlogo.

 

Pisna vloga mora vsebovati: naziv in naslov delodajalca, kontaktno osebo, opis del in nalog, za katere bi posameznik želel opravljati dopolnilno delo, zahtevano izobrazbo za opravljanje dopolnilnega dela in navedbo dodatnih pogojev, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki bo opravljala dopolnilno delo. Na osnovi pisne vloge po zavod predlagatelju vloge posreduje mnenje o deficitarnosti poklica oziroma soglasja ali nesoglasja za opravljanje dopolnilnega dela. V primeru soglasja, bo lahko odgovorni geodet sklenil pogodbo o zaposlitvi s skrajšanim delovnim časom.

 

V praksi se srečujemo s številnimi vprašanji glede ustreznosti posameznih polic za zavarovanje odgovornosti za škodo. Ugotavljamo, da imajo geodetska podjetja zelo različno urejena zavarovanja. Dejansko vse do sedaj predložene zavarovalne police zadoščajo ZGeoD-1, ki določa samo, da morajo geodetska podjetja imeti ves čas opravljanja geodetske dejavnosti zavarovano odgovornost za škodo in da mora zavarovanje kriti odgovornost geodetskega podjetja za ravnanje vseh oseb, ki za geodetsko podjetje opravljajo naloge odgovornega geodeta, razen za geodete, ki so si zavarovanje odgovornosti za škodo uredili sami. Zakon med drugim določa tudi višino zavarovalne vsote, ki ne sme biti nižja od 41.000 EUR za vse zavarovalne primer v zavarovalnem letu. Ne glede na to, da nekatere zavarovalne police sicer zadoščajo vsem zahtevam ZGeoD-1, pa ugotavljamo, da v primeru nastanka dejanske škode, zavarovalnice ne bi izplačale zavarovalnin. Zaradi navedenega si IZS prizadeva z zavarovalnicami izboljšati splošne pogoje zavarovanja. O zaključkih pogajanj vas bomo obvestili naknadno.

 

Na koncu bi želeli opozoriti podjetja vpisana v seznam geodetskih podjetij, da so v skladu z ZGeod-1 dolžna na IZS dostaviti naslednja dokazila: dokazilo, da imajo v Poslovni register vpisano dejavnost »71.121 Geo-meritve in kartiranje«, dokazilo, da imajo zavarovano odgovornost za škodo v skladu z ZGeoD-1 in kopijo pogodbe o zaposlitvi z odgovornim geodetom. Vsa podjetja vpisana v seznam geodetskih podjetij smo o navedenem obvestili tudi pisno po pošti. Vljudno vas prosimo, da nam čim prej posredujete dokazila.