POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

E-Izobraževanja  


Rekonstrukcije objektov z vidika mehanske odpornosti in stabilnosti objektov (29.1.2018)

 

Regulacija področja rekonstrukcij z vidika mehanske odpornosti in stabilnosti gradbenih objektov je nezadostna, zato omogoča različna tolmačenja. To v praksi povzroča zmedo in spore ter je eden od generatorjev nelojalne konkurence na področju projektiranja in gradnje rekonstrukcij. Problematična je že določitev, kdaj sploh gre za rekonstrukcijo, nejasno pa je tudi, kako pri rekonstrukcijah postopati.

Nov Gradbeni zakon problematike ne rešuje, omogoča pa nadaljnje urejanje v drugih predpisih. Ker zadovoljive ureditve področja rekonstrukcij zaradi kompleksnosti ni pričakovati niti ob uvedbi podzakonskih aktov, je matična sekcija gradbenikov IZS sklenila, da je potrebno področje urediti s posebno smernico. Zaradi kompleksnosti problematike, in ker je področje rekonstrukcij stavb v splošnem regulirano slabše od inženirskih objektov, smo se sprva lotili ureditve segmenta stavb.

Posvet o rekonstrukcijah z vidika mehanske odpornosti in stabilnosti je imel za cilj zbrati izkušnje, mnenja in predloge stroke. Zaključke posveta bomo vzeli v obzir pri pripravi smernice. Posvet je bil sestavljen iz kratkih predavanj, katerih namen je bil z različnih zornih kotov čim bolj celovito zaokrožiti problematiko. Prikazanih je bilo tudi nekaj primerov rekonstrukcij iz prakse.


Pozdravni nagovor

Uvodni nagovor

O rekonstrukcijah in potresno odporni gradnji

Predstavitev problematike rekonstrukcij
Rekonstrukcije - sestavni del vzdržnosti
Razvoj predpisov v zvezi s potresno odporno gradnjo in rekonstrukcijami v Sloveniji
Raziskave lastnosti obstoječih objektov za potrebe rekonstrukcij objektov
Geotehnični vidiki rekonstrukcije stavb
Propadanje gradbenih materialov
Evrokod 8 in informacije o potresnem tveganju
Primer rekonstrukcije stavbe iz prakse
Celovite prenove

Posegi v nosilno konstrukcijo

Prenove stavb in posegi v nosilno konstrukcijo
Izkušnje arhitekta pri konstrukcijskih posegih - objekti kulturne dediščine
Novozelandski pristop k zmanjševanju števila obstoječih potresno neodpornih stavb

Razprava

Razprava