POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

E-Izobraževanja  


19. april

Vabljena predavanja

Matjaž Mikoš: Od pitne vode do škodljivega delovanja vodá
Tomaž Prohinar: Upravne in strokovne naloge na področju upravljanja voda
Andrej Širca: Slovenske velike pregrade: stanje, perspektive in ovire
Mihael Brenčič: Podzemne vode – med naravoslovjem, tehniko, družbenim in političnim
Lidija Globevnik: Vodni viri, vodna infrastruktura in razumevanje celotnega upravljanja z vodami

Okrogla miza z razpravo

Okrogla miza

Tema 1: Varnost objektov na vodah in varnost ljudi pred nevarnim delovanjem voda

Kartiranje razredov antropogene poplavne nevarnosti
Čezmejni projekt FRISCO1
Strokovne podlage za obravnavo hidravličnih posledic porušitev pregrad
Projektni pretoki in podnebna spremenljivost
Obseg in pomen rednega urejanja voda
Vloga strokovnih združenj pri izboljševanju varnosti pregrad
Hudourniške poplave v Sloveniji kot odraz hidrogeografske sestave vodozbirnih zaledij
Sistem podajnih pregrad za zaščito pred drobirskim tokom
Naravne in umetne pregrade ter hidro-geomorfni procesi
Modeliranje transporta plavin na Muri med Gornjo Radgono in Veržejem
Analiza zamuljevanja akumulacije Pernica iz vidika njenega namena
Suhi zadrževalniki in nadomestila za škodo zaradi uničenja ali zmanjšanja pridelka na kmetijskih zemljiščih
Možnost kontaminacije pitne vode in varnostni ukrepi
Vrednotenje vpliva odlagališč na stanje podzemne vode
Praktični pristopi za izvedbo izračunov ocen okoljevarstvenega tveganja za zaprta odlagališča komunalnih odpadkov
Zasute vrtače - potencialna nevarnost za vodne vire
Uporaba pasivnih vzorčevalnikov za določanje organskih onesnaževal v podzemni vodi
Kriminaliteta zoper vode in Water crimes project

Tema 2: Upravljanja z vodami in dejavnosti v vodnem prostoru

Pravica do pitne vode in izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo
Dobro upravljanje za gospodarjenje z vodami
Uresničevanje načela sodelovanja javnosti pri upravljanju voda v Republiki Sloveniji: kako vladati skupnim vodnim dobrinam? /
Upravljanje voda v državah v tranziciji s posebnim ozirom na Slovenijo
Oskrba s pitno vodo ter odvodnjavanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v Sloveniji: Stanje, problemi, perspektive
Neusklajenost predpisov in prakse na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda z modernimi ekološkimi trendi
Raba podatkov in informacij državnega hidrološkega monitoringa
Slovenska mreža opazovanj izotopske sestave padavin /SLONIP
Usklajene hidrogeološke podlage za upravljanje s čezmejnimi podzemnimi vodami med Slovenijo in Hrvaško na območju med Tržaškim in Kvarnerskim zalivom
Pomen stalnega spremljanja fizikalno-kemijskih parametrov vode za razumevanje delovanja kraških vodonosnikov
Uporaba sledilnih poskusov v procesu upravljanja s kraškimi vodnimi viri v Sloveniji
Uporaba numeričnih modelov toka podzemne vode pri upravljanju s podzemnimi vodami
Analiza nizkih pretokov na kraških izvirih - primer Vipave
Značilnosti podzemne vode v zaledju izvirov Ljubljanice
Izotopska sestava termalnih vod – pomen izbora analiznih tehnik za nadzor in upravljanje
Odziv črnega bora in gradna na količino razpoložljive vode v porečju Rižane
Trendi temperatur vode v Sloveniji
Korak k celovitemu lokalnemu upravljanju z vodo in vodnim prostorom: primer dobre prakse v občini Log - Dragomer
Priprava usmeritev za prihodnje upravljanje spodnje Drave - rezultat projekta LIVEDRAVA