POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

E-Izobraževanja  


20. april

Vabljena predavanja

Andrej Vizjak: Večnamenski projekt na spodnji Savi
Mihael J. Toman: Vodni ekosistemi v sodobnih družbenih diskurzih
Maja Simoneti: Voda in prostor ali voda v prostorskem načrtovanju
Pavel Gantar: Vodni svetovi: novejši pristopi k družbenemu raziskovanju voda in vodnega okolja

Tema 3: Raba voda in vodni ekosistemi

Vodno bilančni model mGROWA-SI
Pomen ekosistemov, odvisnih od podzemne vode pri določitvi količinskega stanja podzemnih voda v Sloveniji
Vodotoki – hidrološke naravne vrednote in posegi na njih
Pomen biofilma v tekočih vodah – biofilm kot promotor ekoloških procesov in indikator stanja
Pregled odnosov pritiskov in stanja na evropskih rekah s poudarkom na Sloveniji
Dobro ekološko stanje lahko zagotovimo kljub odvzemu vode - primer alpskih vodotokov
Bistvo, očem nevidno – prikriti pritisk na kraške podzemne vode
Elementi v vodi in sedimentih med visokim in nizkim vodostajem reke Save
Raba voda v Sloveniji
Raba vode v večnamenskih zadrževalnikih
Celovitost in izzivi izvajanja kopalne direktive – kopalne vode kot razvojni potencial
Potencial rečnega prostora za razvoj veslaških dejavnosti
Večnamenski projekt ureditve Ljubljanice na območju širšega centra Ljubljane
Development of Waterfronts in Warsaw. Challenges and sins
Ekosistemske tehnologije za trajnostno upravljanje z vodami: večnamenski poplavni zadrževalnik Podutik
Vodoodgovorno prilagajanja kmetijstva podnebnim spremembam
Hidroelektrarne na spodnji Savi – od načrtovanja do izvedbe
Analiza načrtovanja malih hidroelektrarn na Gorenjskem v obdobju 2006-2016 z vidika varstva narave
Omejevanje pojava antibiotične rezistence v vodnem okolju z uporabo naprednih oksidacijskih tehnik
Uporaba aerobnega reaktorja za odstranjevanje izbranih antibiotikov iz bolnišnične odpadne vode
Energy demand reduction in sludge dewatering by using bio-nano composite
Vodna bilanca hranil Cerkniškega jezera
Izjemna pestrost edinstvenega živalstva v podzemnih vodah Slovenije
Raba prostora in oskrba s pitno vodo – različni interesi deležnikov v prostoru

Tema 4: Vode in sodelovanje javnosti pri odločanju

Kompetentna družba – temelj trajnostnega razvoja
Vloga psiholoških in socialnih dejavnikov pri okoljski ozaveščenosti in vedenju v zvezi s pitno vodo
Odnos prebivalcev do vode v občinah na Krasu
Vrednotenje trajnostnosti upravljanja z vodami – primer porečje Reke do Škocjanskih jam
Ozaveščanje prebivalstva o poplavni ogroženosti
Oznake visokih voda v Sloveniji
Pouk o/b vodi in za vodo
Delavnice o podzemni vodi
Vodko - primer dobre prakse na področju neformalnega izobraževanja in ozaveščanja šolskih in predšolskih otrok
Herman lisjak vódi po vôdi
Vodni detektivi vedno odkrijemo kaj zanimivega
Vodni detektivi v osnovni šoli
Vodna učna pot Lesično
Oblike komunikacije z javnostjo in deležniki kot pomoč pri doseganju ciljev upravljanja voda in varstva narave
Primeri skupnostnega upravljanja z vodo v Sloveniji