POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

E-Izobraževanja  


Drugi slovenski kongres o vodah 2017

Odprtje kongresa

Slovenija je deležna globalnih trendov urbanizacije, migracij, groženj onesna­ževanja, pretirane energetske rabe in izkoriščanja naravnih dobrin. Skupaj s podnebnimi spremembami vse to ogroža tudi slovenske vode. Voda je naša skupna, javna dobrina. Pri ravnanju z njo je treba upoštevati veliko nasprotu­jočih si interesov, predvsem pa moramo upoštevati hidrološki cikel, ekološke lastnosti vodnega prostora, sedanji družbeni in gospodarski standard ter ra­zvojno varstvene cilje, ki smo si jih zadali.

Na 2. slovenskem kongresu želimo strniti različne strokovne javnosti, ki bodo državljankam in državljanom podala svoja dognanja glede upravljanja in go­spodarjenja z vodo v Sloveniji. Cilj je vzpostavitev učinkovitejšega sistema, to je izkoristiti vodni potencial Slovenije kot razvojno priložnost, upravljati z vodo kot trajnim virom in zmanjševati poplavno ogroženost. Izpostavili bomo po­men vode v krajini in vodnih sistemov, pretehtali uspešnosti in pomanjkljivosti našega upravljanja in gospodarjenja z vodo, ustreznost in kakovost tehničnih rešitev, načine trajnostne rabe voda, pomen vodnih ekosistemov, obravnavali bomo kakšna je naša varnost, povezana z različnimi rabami voda ter kolikšna je naša prilagojenost in odpornosti pred nevarnostmi, povezanimi z vodo.

Ob tej priložnosti bomo praznovali tudi 70-letnico VODARSKE JAVNE SLUŽBE v Sloveniji ter 20-letnico izdelovanja raziskovalnih, literarnih in likovnih del osnovnošolcev v natečajih VODNI DETEKTIV. Vsakoletne teme in nagrajeni iz­delki bodo tudi razstavljeni. Priključili se nam bodo tudi mladi iz UNESCO šol in nam predstavili svoje videnje in poznavanje upravljanja z vodami.