POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Priročniki Publikacije  


O pomenu javnega pooblastila in z njim povezanih pravicah in odgovornostih

O POMENU JAVNEGA POOBLASTILA IN Z NJIM POVEZANIH PRAVICAH IN ODGOVORNOSTIH

Ob sprejemu novega etičnega kodeksa in disciplinskega pravilnika

 


Spoštovani pooblaščeni inženirji,

 

sporočamo vam, da je skupščina IZS dne 15.06.2010 sprejela nov Kodeks poklicne etike članov Inženirske zbornice Slovenije in nov Disciplinski pravilnik IZS.

 

Kodeks poklicne etike predstavlja osnove ravnanja vsakega pooblaščenega inženirja in naj vam bodo njegove določbe vodilo pri vašem delu, odnosu do vaših strank, stanovskih kolegov in Inženirske zbornice Slovenije, kot stanovske organizacije vseh pooblaščenih inženirjev.

 

Kodeks poklicne etike članov IZS povzema določbe Kodeksa vedenja evropskih pooblaščenih inženirjev, ki ga je sprejela generalna skupščina članov ECEC dne 03.10.2008, in določbe Etičnega kodeksa evropskih pooblaščenih inženirjev geodezije, ki ge je sprejela generalna skupščina CLGE dne 12.09.2009.

 

Razlog za navedeno je v tem, da ste člani IZS dolžni spoštovati zgoraj navedena evropska kodeksa vedenja in da smo zato ocenili, da je smiselno, da se določila navedenih kodeksov prenesejo tudi v kodeks poklicne etike članov IZS in se s tem poenotijo pravila vedenja vseh pooblaščenih inženirjev v evropskem prostoru.

 

Vsi navedeni kodeksi določajo pravila profesionalnega vedenja in delovanja pooblaščenih inženirjev in ste jih kot člani IZS in kot pooblaščeni inženirji tudi dolžni spoštovati in upoštevati.

 

Pri tem bi vas radi opozorili tudi na to, da ste člani IZS kot pooblaščeni inženirji poleg kodeksa poklicne etike dolžni spoštovati tudi pravila stroke in vse predpise (tako slovenske kot tudi evropske), ki urejajo delovanje pooblaščenih inženirjev na posameznih področjih.

 

V primeru, da boste posamezni pooblaščeni inženirji kršili določila etičnega kodeksa, pravila stroke oz. predpise, se lahko proti vam v okviru Inženirske zbornice Slovenije in sprejetega disciplinskega pravilnika vodijo disciplinski postopki. Poleg tega pa so proti vam lahko sproženi tudi še drugi postopki in sicer lahko oškodovane osebe proti vam vodijo civilne postopke za povračilo nastale škode, država lahko vodi proti vam postopek zaradi storitev kaznivih dejanj (npr. kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, povzročitve nevarnosti pri gradbenih dejavnostih, ponarejanja listin itd.) ali postopke zaradi storitve prekrška po določilih Zakona o graditvi objektov in ostalih predpisih.

 

V okviru dolžnega ravnanja bi vse svoje člane radi opozorili tudi na to, da kot pooblaščeni inženirji pridobite status in pooblastila za opravljanje določenih storitev, kar se manifestira z uporabo žiga in identifikacijske številke, in da ste na eni strani upravičeni do opravljanja teh storitev ter da ste na drugi strani tudi dolžni spoštovati predpise, ki urejajo njihovo uporabo, in opravljati storitve le v obsegu pooblastila, ki vam je bilo podeljeno.

 

Vsem pooblaščenim inženirjem želimo, da bi še naprej strokovno in vestno opravljali storitve, ki vam jih omogoča pridobljeni status pooblaščenega inženirja, in s tem prispevali k dvigu profesionalnosti in ugleda vseh pooblaščenih inženirjev in Inženirske zbornice Slovenije, kot vaše stanovske organizacije.

 

Za vse pooblaščene inženirje si tudi želimo, da pri Inženirski zbornici Slovenije v bodoče ne bo potrebe po vodenju disciplinskih postopkov proti njenim članom, ker bo delo pooblaščenih inženirjev tudi v bodoče temeljilo na spoštovanju kodeksa poklicne etike, pravil stroke in vseh predpisov.

 

V upanju na vaše bodoče uspešno in strokovno delovanje vas lepo pozdravljamo.

 

 

Inženirska zbornica Slovenije.