POZOR: Nahajate se na arhivski strani spletne strani INŽENIRSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
Za aktualne informacije obiščite www.izs.si

Priročniki Publikacije  


Energetska učinkovitost zgradb in nacionalni energetski program

ENERGETSKA UČINKOVITOST ZGRADB IN NACIONALNI ENERGETSKI PROGRAM

Z delavnice

 


Delavnice se je udeležilo preko 70 strokovnjakov.
Moderator delavnice, g. Andrej Klemenc, mag. Hinko Šolinc in mag. Andreja Urbančič.
Udeležence delavnice je pozdravil predsednik IZS, mag. Črtomir Remec.
Delavnice se je udeležil tudi generalni direktor Direktorata za energijo, Ministrstva za gospodarstvo RS, mag. Janez Kopač.
Dr. Marjana Šijanec Zavrl je predstavila izkušnje na področju obeh pravilnikov.

Delavnica je potekala 14. 1. 2010 na IZS. Skupaj smo jo organizirali: Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo, Slovenski E-forum in Inženirska Zbornica Slovenije. Delavnica je bila namenjena vprašanju energetske učinkovitosti zgradb ter prikazu možnih pristopov in orodij za večje in bolj kvalitetno povpraševanje po energetsko učinkovitih stanovanjskih zgradbah. Dodatno pa je bil namen delavnice, da se pred začetkom javne razprave o prenovi Nacionalnega energetskega programa izpostavi glavne probleme na področju načrtovanja in izvedbe energetsko učinkovite gradnje.

 

Cilji delavnice so bili:

<typolist>

oblikovati podrobnejša tematska izhodišča za nadaljnjo obravnavo v okviru procesa NEP, predvsem z vidika obstoječih in predvidenih zakonskih predpisov in standardov,

seznaniti udeležence s projektom INTENSE, kot primerom celovitega pristopa ter zagotoviti jasno razumevanje okvira strategij, ki jih zahteva pristop INTENSE,

predstaviti obveznosti, ki jih prinašata direktivi o Učinkoviti rabi energije v stavbah in Energetskih storitvah ter preveriti kakšno je stanje njune implementacije v Sloveniji,

pridobiti in posredovati predloge vsebin in načinov tematizacije energetsko učinkovitega prostorskega načrtovanja in energetsko učinkovite gradnje v procesu NEP.

</typolist>

 

Delavnice se je udeležilo preko 70 strokovnjakov, ki se ukvarjajo z načrtovanjem, gradnjo, prenovo in energetsko učinkovitostjo zgradb. Osnovni vtis, ki ga je zapustila delavnica, je, da pri veliki večini sodelujočih prevladuje želja po aktivnem sodelovanju pri ureditvi tega področja. Ta želja je bila na spontan način, na poziv moderatorjadelavnice proti zaključku delavnice, celo potrjena z večinskim dvigom rok.

 

Moderator delavnice je bil g. Andrej Klemenc iz Regionalnega centra za okolje za srednjo in vzhodno Evropo Na začetku delavnice je udeležence pozdravil mag. Črtomir Remec, predsednik Inženirske zbornice Slovenije. Sledili so govorniki. Mag. Hinko Šolinc z Ministrstva za gospodarstvo RS je govoril o instrumentih in ukrepih energetske učinkovitosti v Sloveniji, o nuji izboljšanja energetske učinkovitosti, brez katere ni mogoče doseči obveznega cilja povečanja deleža obnovljivih virov energije (OVE), mag. Andreja Urbančič s Centra za energetsko učinkovitost IJS, je poudarila, da ima energetska učinkovitost pozitivne učinke pri doseganju vseh glavnih ciljev, tako pri konkurenčnosti gospodarstva in zanesljivosti oskrbe z energijo, kot tudi pri socialni kohezivnosti in varstvu okolja, mag. Janez Kopač, generalni direktor Direktorata za energijo Ministrstva za gospodarstvo RS, je povedal, da bo le z izboljšavo energetske učinkovitosti na vseh ravneh mogoče doseči cilj povečanja deleža obnovljivih virov energije (OVE) v končni rabi energije s sedanjih 16% na 25% leta 2020 ter 20% zmanjšanja izpustov CO2, k čemur se je Slovenija leta 2008 obvezala ob sprejemu Podnebno-energetskega svežnja EU in dr. Marjana Šijanec Zavrl z Gradbenega inštituta ZRMK pa je predstavila izkušnje na področju učinkovitosti pravilnikov o učinkoviti rabi energije in energetski izkaznici stavbe.

 

Delavnica se je nadaljevala z razpravo iz katere povzemamo nekaj najbolj izstopajočih mnenj:

<typolist>

pravilnik o obratovanju in vzdrževanju objektov (POV) je treba nadgraditi z obvezno dvoletno asistenco pri uporabi tehnologij za zagotavljanje energetskih storitev v zgradbi,

v prenovo več stanovanjskih stavb naj se vpelje javno - zasebno partnerstvo,

z avtomatizacijo procesov in uvedbo centralnih sistemov za upravljanje in nadzor se lahko doseže 15% (in več) prihranka, kar je že tudi praktično dokazano pri energetski sanaciji bolnišnic.

</typolist>

 

Mag. Hinko Šolinc je navedel, da se pripravlja razpis za usposabljanje oseb, ki bodo podeljevale energetske izkaznice stavbam. Predvidoma bo izvajalec izbran sredi leta, tako da lahko pričakujemo prve programe usposabljanja jeseni 2010, prve podeljene licence pa ob koncu letošnjega leta.

 

Po odmoru sta sledili še dve predstavitvi in sicer predstavitev projekta INTENSE, ki jo je pripravil Andrej Klemenc, ki je predstavil prednosti med seboj usklajenega prenosa direktive o učinkoviti rabi energije v zgradbah in direktive o energetskih storitvah. Marko Verdenik pa je predstavil primer dobre prakse celostnega načrtovanja energetske učinkovitosti pri gradnji in prenovi zgradb v Nemčiji.

 

Sledila je še krajša razprava, iz katere pa izpostavljamo dva predloga, ki sta bila uporabljena za osnovni vprašanji 2. mini referenduma, objavljenega na spletni strani IZS. To sta predlog Marka Novaka, da člani IZS v sodelovanju z razvojnimi ekonomisti pripravijo zasnove za študijo o narodno-gospodarskih in razvojnih vidikih energetsko učinkovite gradnje in prenove stavb, saj bo le s tako študijo mogoče uveljavljati interes nasproti tistim, ki bi javna sredstva raje usmerili v gradnjo velikih objektov za oskrbo z energijo, in predlog oziroma vprašanje Stojana Habjaniča, ali želimo z vidika energetske učinkovitosti privarčevati ali proizvesti. To dilemo je slikovito ponazoril: Negawatti ali megawatti?